Fusk och andra disciplinära ärenden

Fusk innebär att en student vilseleder vid bedömningen av en studieprestation. Det kan handla om plagiering, kopiering, otillåtna hjälpmedel vid prov och att hjälpa någon annan att fuska. Andra disciplinära förseelser kan vara mobbning och kränkning, att störa eller hindra undervisning och annan verksamhet på KMH.

Fusk

När prov genomförs som salsskrivningar är det inte tillåtet att använda minneslappar, mobiltelefon eller andra otillåtna hjälpmedel.

När det gäller examensarbeten, hemtentamen och andra prov då studieprestationen inte övervakas, är det viktigt att känna till hur källhänvisningar, citat och referenser används. Här är plagiat och kopiering de vanligaste typerna av fusk.

Alla misstankar om fusk ska anmälas till rektor, direkt eller via Enheten för ledningsstöd. Rektor ansvarar sedan för att ärendet utreds och att den student det gäller får tillfälle att yttra sig över anmälan.

Konsekvenser av fusk

Fusk kan leda till att studenten varnas eller stängs av. När utredningen är genomförd kan rektor

  • meddela varning
  • komma fram till att ärendet ska lämnas utan åtgärd
  • låta disciplinnämnden pröva ärendet.

Om disciplinnämnden finner att fusk förekommit kan student stängas av från sina studier i sammanlagt högst sex månader. Studenten får under denna tid

  • inte delta i undervisning
  • inte delta i examination
  • inte vistas i KMH:s lokaler.

Ett beslut om avstängning meddelas CSN, som kan fatta beslut om att dra in studiemedel under tiden för avstängningen.

Andra disciplinförseelser

Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering är exempel på disciplinförseelser. Disciplinåtgärder kan även riktas mot studenter som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet på KMH.

Dessa förseelser handläggs på samma sätt som fusk.

Vägledning för hantering av kränkande särbehandling Pdf, 639.8 kB.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden består av rektor, en jurist samt en lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med två representanter. Studentrepresentanterna utses av KMS.

Reglerna om disciplinförseelser och påföljder samt hur ärendet bereds och disciplinnämndens sammanställning finns i kapitel 10 i högskoleförordningen (1993:100).

Mer om plagiat och akademiskt skrivande

Ouriginal

Plagiat kan vara allt från att i eget namn lämna in ett helt arbete som någon annan gjort, till att kopiera delar av en text eller musikstycke. På KMH skickas skriftliga inlämningsuppgifter och självständiga arbeten till textanalyssystemet Ouriginal Länk till annan webbplats. för plagiatkontroll.

Biblioteket hanterar de licenser som KMH har till Ouriginal. Ouriginal-licenserna är till för lärare, men erbjuder också tips på verktyg för studenter i ämnet plagiat och och akademiskt skrivande.

En lärare som vill använda och lära sig mer av Ouriginal-licensen kan besöka Ouriginals webbplats och ta del av guider och instruktioner.

Akademisk integritet

Göteborgs universitet har utarbetat den kortfattade onlinekursen Akademisk integritet. Med korta videoinspelningar om akademiskt skrivande tar den upp frågor om citat, referat och vad plagiering är. Kursen är en bra inledning och kräver ingen registrering eller anmälning. I kursen ingår bland annat också avsnitt om studieteknik.

Akademisk integritet (gu.se) Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt