KMS logo

Studentkår och studentinflytande

Kungl. Musikhögskolans Studentkår, KMS, är studentkåren vid KMH. Vi är studenternas motsvarighet till en fackförening och arbetar aktivt för studenternas bästa. KMS arrangerar många studiesociala aktiviteter, driver bokhandeln NotoBok, och utser ledamöter till de beredande och beslutande organ som finns på KMH.

KMS arbetar för att göra studietiden så trivsam som möjlig för alla studenter. Vi driver en jobbförmedling och hjälper dig som vill starta och driva aktiviteter. Kåren talar gemensamt för studenterna i olika frågor med högskolan, och utser studentrepresentanter till högskolans styrelse nämnder och grupper.

Som medlem i kåren har du även tillgång till en rad förmåner och rabatter, inte minst i NotoBok, kårens egna bokhandel där studenter kan skaffa kurslitteratur och studiemateriel.

Kårens webbplatslänk till annan webbplats

Kårens jobbförmedlinglänk till annan webbplats

Studentinflytande

Alla studenter vid universitet och högskolor i Sverige har lagstadgad rätt till inflytande, i frågor som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. På KMH innebär det att studentkåren KMS utser ledamöter till de beredande och beslutande organ som finns.

Styrelsen

Högskolestyrelsen ansvarar för att KMH utför sitt utbildningsuppdrag. De fattar beslut som gäller verksamhetens övergripande inriktning och organisation, fördelning av studieplatser och ekonomiska resurser.

Mer om styrelsen

Nämnder

Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, har ansvaret för utbildningens kvalitet. Nämnden har fyra utskott för varsitt specialområde: grundnivå, avancerad nivå, lärarutbildning och forskarnivå.

Lärarförslagsnämnden kommer med förslag när professorer och lektorer ska utses.

Disciplinnämnden beslutar i vissa fall om disciplinära åtgärder mot studenter.

Mer om nämnderna

Övriga grupper och organ

Ytterligare grupper som bevakar specialområden är bland andra Arbetsmiljökommittén, Krisgruppen och Centrala samverkansgruppen, CSG, som svarar för informations- och förhandlingsskyldighet med facken enligt MBL.

Mer om övriga grupper och organ