Minor Field Studies, MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett stipendium på 27 000 kronor som Sida finansierar. Stipendiet ska möjliggöra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland på minst åtta veckor, för att samla material till kandidat-, master- eller ämneslärarexamen.

Programmet ger möjlighet att höja kvaliteten på din utbildning genom att få praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland. Du får ett bredare internationellt nätverk och bygger upp en internationell profil på lärosätet. MFS förbereder studenter att verka i globala sammanhang och ger lärosäten möjlighet att etablera och stärka sina internationella kontakter.

Alla beviljade stipendiater ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs som ska genomföras innan utresa.

Ansök senast 15 januari 2020

Stipendiet kommer att delas ut om KMH beviljas MFS-medel för år 2020. Om KMH inte beviljas medel kommer vi inte kunna tilldela någon stipendium, och fältstudien kommer inte kunna genomföras.

AnsökningsblankettWord

Lämna ansökan till internationell koordinator senast 15 januari 2020, via e-post international@kmh.se, eller i Helena Legnells postfack.

Behörig att söka

För att vara behörig för MFS-stipendiet ska du:

 • studera på kandidatnivå vid KMH och tagit minst 120 hp, eller studera på masternivå eller på ämneslärarutbildningen och tagit 150 hp
 • inte påbörjat forskarutbildning
 • enligt studieplan vara inplanerad att göra självständigt arbete/examensarbete
 • använda MFS-stipendiet för att samla in material till din uppsats under minst 8 veckor
 • ha goda kunskaper i engelska och svenska
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige*
 • inte ha tagit emot Sidastipendium tidigare
 • vara registrerad som student vid KMH under studietiden
 • skriva uppsatsen på engelska.

* Nordiska medborgare kan få dispens. Om du har permanent uppehållstillstånd eller dubbelt medborgarskap får du inte göra fältarbetet i ditt ”gamla” hemland.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Dina personuppgifter
 • Information om dina studier vid KMH
 • Planerad period för fältarbete (minst 8 veckor) och var du planerar att göra fältarbetet.
 • Kort motivering till varför du vill göra ett fältarbete/samla material till ditt examensarbete.
 • Datum, underskrift och namnförtydligande.

Följande bilagor ska ingå:

 • Projektbeskrivning på engelska (max 5 sidor). I den ska bakgrund, teori, syfte och metod framgå tydligt och klart. Du ska även reflektera ditt val av ämne och dess kopplingen till utvecklingsfrågor. Ange också hur ditt arbete kan komma värdlandet till nytta.
 • Budget. Ange dina rese- och levnadskostnader inklusive eventuella merkostnader.
 • Handledarens utlåtande.
 • Dokument som styrker att du har en kontaktperson i det land dit du planerar att åka.
 • Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår.

Bedömning och beslut

Sista ansökningsdagen samlas alla ansökningar och lämnas till bedömningsgruppen som tar beslut om tilldelningen av MFS-stipendier utifrån Sidas riktlinjer. Bedömningsgruppen kommer att bestå av personer från olika institutioner vid KMH.

Alla sökanden kommer att ges meddelande om utgången av ansökan efter beslutet.

Alla beviljade stipendiater ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs som ska genomföras före utresa.

Relaterad kontakt