Viktiga begrepp

Kurs, utbildningsplan, guide, nivå – som student förväntas du känna till en hel del olika begrepp som används till vardags på högskolan. Här reder vi ut de vanligaste.

Examen och självständigt arbete

En del utbildningsprogram leder till examen, andra gör det inte. Ett program som leder till examen innehåller alltid minst en kurs som är det så kallade självständiga arbetet, ibland kallat examensarbetet.

Om du läser ett program enligt fastställd utbildningsplan, och därmed läser de kurser som utbildningsplanen förevisar, så är det en sorts garanti för examen under förutsättning att du har godkänt resultat på samtliga kurser.

KMH:s regler för examen Pdf, 191.1 kB, öppnas i nytt fönster.

För att du säkert ska kunna ta examen efter avslutad utbildning är det mycket viktigt att du som student noggrant läser igenom utbildningsplanen och samtliga kursplaner. När du fullgjort samtliga kurser inom ett program, inklusive examensarbeteskursen, så kan du ansöka om examen.

Blankett för ansökan om examen: Konstnärliga examina och generella examina Pdf, 159.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om examen: Yrkesexamina (lärare och organister) Pdf, 138.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Examensbevis, utbildningsbevis, kursbevis

De flesta av KMH:s utbildningsprogram leder till examen. De konstnärliga utbildningsprogrammen leder till konstnärlig kandidat- eller masterexamen. Lärarprogrammen leder till ämneslärarexamen med undervisningsämnet musik. För dessa kan du ansöka om examensbevis.

För några av utbildningarna, som inte leder till examen, kan du ansöka om utbildningsbevis. För vissa fristående kurser kan du ansöka om kursbevis.

Så ansöker du om examens-, utbildnings- och kursbevis

Fristående kurs

KMH erbjuder också fristående kurser, vanligtvis på 5-15 högskolepoäng. Kurserna riktar sig både till den som vill fördjupa och bredda en tidigare utbildning eller yrkeskompetens, och till den som vill studera i allmänt bildningssyfte. Kurserna utannonseras fortlöpande under året på kmh.se och antagning.se.

Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier för att få söka dessa. Till vissa kurser förekommer urval och/eller särskilda antagningsprov.

Se fristående kurser på kmh.se

Grundnivå eller avancerad nivå

Kurser och utbildningsprogram kan antingen ligga på grundnivå eller avancerad nivå. Kurser eller program som är tänkta att påbörjas direkt efter gymnasium eller folkhögskola ligger på grundnivå. Avlägger man en examen på grundnivå, vilket motsvarar 3 års studier på helfart, kallas denna examen för kandidatexamen 180 hp.

Kurser och program som är tänkta att påbörjas efter avlagd kandidatexamen ligger på avancerad nivå. Avlägger man en examen på avancerad nivå, vilket motsvarar 2 års studier på helfart, kallas den för masterexamen 120 hp.

Man kan i vissa fall även avsluta sina studier på avancerad nivå efter ett år. Då kan man ansöka om en magisterexamen 60 hp, under förutsättning att man uppfyller examenskraven.

Kurs, kursplan och kursguide

All utbildning på en högskola sker i kursform. Varje kurs ska ha en fastställd kursplan, som du som student ska få tillgång till före kursstart. Du får din kursplan antingen av ansvarig lärare eller av din studierektor.

Kursplanen beskriver bland annat vilka uppställda mål som studenten förväntas nå efter avslutad kurs. Den beskriver också vilken kurslitteratur du måste skaffa och vilken form av examination kursen har. Denna examination, eller flera delexaminationer, ska tillsammans säkerställa att du som student har nått kursplanens uppställda mål. Kursplanen hittar du på Backstage tillsammans med utbildningens utbildningsplan om kursen ingår i ett utbildningsprogram.

Kursguiden beskriver hur kursen bedrivs vid de olika kurstillfällena. Den kompletterar kursplanen, och innehåller praktiska uppgifter om kursen vid just det tillfälle då du deltar i den – om arbetsuppgifter, kurslitteratur, undervisande lärare, schema, lokaler och liknande. Kursguiden publiceras i kursrummet på Moodle.

Se även Dina kurser

Kursvärdering

Kursvärderingen är din möjlighet att ge synpunkter på genomförd kurs. Din uppfattning och dina reflektioner kring utbildningen är väldigt viktig för utveckling av kvaliteten på KMH:s kurser och utbildningar. 

Du som student har också rätt att ta del av resultat av tidigare kursväderingar, och av vilka eventuella åtgärder som vidtas utifrån resultaten.

Läs mer om kursvärderingar på KMH

Lärarprogrammet

KMH har även examensrätt för ämneslärarexamen 300-330 hp. Det programmet börjar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå. Inom ett lärarprogram finns det alltså kurser både på grundnivå och avancerad nivå.

Var noggrann med att kontrollera vilken nivå dina kurser ligger på. Detta kan vara helt avgörande när du ansöker om din examen.

Program som inte leder till examen

KMH har även utbildningsprogram som inte leder till examen. Utbildningsplanerna som beskriver dessa program har inte några kurser som innehåller självständigt arbete.

Utbildningsprogram, utbildningsplan

Om du läser ett utbildningsprogram så finns det också uppställda mål för hela programmet, som studenten ska nå när hela programmet är klart. Dessa mål finns bestämda av regeringen i högskoleförordningen.

Det är alltså inte KMH som fastställer vilka utbildningsmål ett utbildningsprogram har. Däremot har KMH (som alla högskolor och universitet) tolkat dessa mål och skrivit om målformuleringarna, så att de ska passa just den verksamhet som KMH bedriver.

Samtliga utbildningsplaner och tillhörande kursplaner publiceras i samband med informationen om utbildningen på kmh.se.

Valbara kurser

Utbildningsprogram innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Varje institution har ett utbud av valbara kurser, och i de flesta fall får du välja fritt bland dessa. Anmälan sker inför varje termin, på olika sätt beroende på vilken institution som ansvarar för kursen.

Valbara kurser

Studievägledning, mentorer

Institutionerna erbjuder studievägledning för studenterna. KMH har därför ett mentorssystem som omfattar samtliga utbildningar och institutioner. Vid läsårsstarten tilldelas varje student en mentor.

Mentorn är en lärare som har särskild uppgift att stödja och vägleda studenter. Mentorn ska följa studenterna under läsåret, ge råd i samband med val av kurser och hjälpa studenterna att finna sin roll på arbetsmarknaden. Mentorn bör också ha till uppgift att följa upp studentens utbildning.

Förutom mentorer finns vid institutionerna även studierektorer och andra med uppdrag att ge råd och vägledning till dig som är student. Hör med din institution vad som gäller för just dig.

Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd erbjuder också studie- och karriärvägledning.

Relaterad kontakt