Mentorskapsprogram

Med det ettåriga mentorskapsprogrammet får KMH:s studenter möjlighet att träffa och skapa långvariga relationer med mentorer. Mentorerna kommer från musiklivet och/eller skolans värld, utanför KMH, så att många olika perspektiv på ett framtida yrkesliv tillförs till programmet.

KMH:s mentorskapsprogram startades 2018. Syftet med programmet är att bidra till att adepterna, de studenter som deltar i programmet, får verktyg kring jämlikhet och jämställdhet inför kommande arbetsliv. Adepternas förutsättningar till ett framgångsrikt, utvecklande och balanserat yrkesliv ska på så sätt bli bättre.

Mentorerna inom programmet har alla stor erfarenhet och verkar för ett balanserat musikliv/skolvärld.

Programmet sker utanför studierna och ger inga högskolepoäng.

Att vara adept

Att vara adept till en erfaren mentor innebär att du förväntas använda möjligheten att få stöd, kunskap och insikter. Mentorn och du som adept kommer tillsammans att arbeta med dina mål, ambitioner och livssituation. Du ansvarar för att de enskilda träffarna med mentorn blir av och förbereder dig inför träffarna. Du medverkar även vid två seminarium/workshops inom programmet och vid nätverksträffar med de andra adepterna (ni adepter bestämmer tillsammans hur ofta och när ni vill ses).

Mentorn förväntas inte ordna ett arbete eller uppdrag åt dig. Mentorn tillhandahåller sin tid, du ansvarar för att använda de lärdomar du får med dig efter träffarna med mentorn.

Adepterna utgör även tillsammans ett nätverk. Inom nätverket får du möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter kring jämlikhet och jämställdhet, och kring hur det är att vara adept.

En av de stora förtjänsterna är att få träffa andra likasinnade konstnärer i början av karriären – de andra adepterna. Det har varit som ett kollektivt mentorskap och ett sammanhang fritt från bedömning där vi fått utrymme att tala om det som inte ryms under utbildningen, men som är minst lika viktigt. Vi har tillsammans reflekterat kring normer inom våra respektive områden, och fått inspiration till hur vi kan förändra på lång sikt. Att dessutom få en egen mentor har gett mig stöd, råd och tips inför framtiden.

Sofia Winiarski, adept i programmet 2018

Urval

Urvalet av adepter görs med beaktande av studentens ansökningsbrev och studentens reflektion kring jämlikhet. Målet att få en bredd av genrer/utbildningsprogram bland adepterna inom mentorskapsprogrammet.

Vi eftersträvar att få till en grupp med mentorer från olika delar av det svenska musiklivet/skolvärlden, samt en varierad grupp av adepter. Matchningen av mentor och adept sker inte nödvändigtvis efter utbildningsprogram, genre eller nuvarande/framtida yrkesverksamhet. Variation skapar möjlighet för nya perspektiv för alla.

Sista ansökningsdag för mentorskapsprogrammet 2019 har passerat.

Träffar under programmet

Programmet omfattar enskilda träffar mellan mentor och adept, nätverksträffar för adepter, samt två seminarier/workshops med fokus på jämlikhet och jämställdhet.

Relaterad kontakt