Resestipendier

KMH avsätter medel för resestipendier för alla som är inskrivna och studerar aktivt. Stipendierna ska bekosta kursavgifter och resekostnader för resor under läsåret. Du ansöker inför din resa, stipendier beviljas inte retroaktivt. Du kan få ett resestipendium per läsår.

Att ansöka om resestipendium

Du kan söka resestipendium under hela läsåret, i anslutning till resan. Ansökningarna behandlas i turordning. Stipendier beviljas inte retroaktivt, så var gärna ute i god tid.

Ansökan ska omfatta en kortfattad beskrivning och motivering av resans ändamål. Kostnaderna för resan ska specificeras.

Du lämnar din ansökan till den akademichefen vid den akademi där du har merparten av din undervisning. När akademichefen har godkänt din ansökan lämnar hen den till stipendiehandläggaren på enheten för ledningsstöd, för registrering och handläggning.

Blankett för ansökan om resestipendium Pdf, 102.9 kB.

Krav och ändamål

Alla studenter som är inskrivna och studerar vid KMH kan söka resestipendierna.

För att söka och få stipendium krävs att du fullgjort dina åtaganden på KMH. Du får till exempel inte vara avstängd ifrån biblioteket eller Internservice.

Resestipendier ska bidra till fortsatt utveckling av kunskaper, kompetens och förmåga, som inte tillgodoses genom KMH:s ordinarie studier. Exempel är deltagande i kurser och masterclasses.

Resestipendier kan endast sökas för kursavgifter och resekostnader.

Resestipendier ges ofta som bidrag till resa. Du bör med andra ord vara beredd på att betala del av resan, eller ordna delfinansiering på annat håll. Om du har ordnat delfinansiering bör du ange detta i ansökan.

Resestipendier ges inte till

  • sådant som ingår i utbildningen.
  • privatlektioner.
  • deltagande i tävlingar.
  • poänggivande kurser vid annan högskola.
  • studenter som har studieuppehåll.
  • för resor till och från utbytesprogram.
  • kostnader i samband med resan såsom mat, logi, inköp av instrument eller annan utrustning.

Stipendier till sommarkurser ges i första hand genom de årliga KMH-stipendierna som söks i början av vårterminen, och inte som resestipendium.

Bedömning och beslut

Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till på vilket sätt ändamålet bidrar till din utveckling, och att ändamålet inte kan tillgodoses inom KMH:s ordinarie verksamhet. Vid bedömningar tas även hänsyn till om du tidigare fått stipendier från KMH.

Rektor fattar beslut om resestipendierna. Beslutet om resestipendium kan inte överklagas.

Beslutet om resestipendium skickas till din KMH-epostadress.

Utbetalning

Beviljat resestipendium betalas ut till det kontonummer du angett på ansökningsblanketten. Stipendiet betalas aldrig ut i kontanter.

Relaterad kontakt