Resestipendier

KMH avsätter medel för resestipendier för alla som är inskrivna och studerar aktivt. Stipendierna ska bekosta kursavgifter och resekostnader för resor under läsåret. Du ansöker inför din resa, stipendier beviljas inte retroaktivt. Du kan få ett resestipendium per läsår.

Stipendiemedel för vårterminen 2024 är slut

Det är möjligt att söka igen 1 augusti 2024.

Att ansöka om resestipendium

Ansökningarna behandlas i turordning och stipendiemedlen tar ofta snabbt slut, så ansök så snart som möjligt!

Ansökan ska omfatta en kortfattad beskrivning och motivering av resans ändamål. Kostnaderna för resan ska specificeras.

Stipendier beviljas inte retroaktivt.

Du skickar din ansökan till samordnare.akademichefer@kmh.se. Efter att akademin gjort sin bedömning av ansökan lämnas den vidare till stipendiehandläggaren på enheten för ledningsstöd för registrering och handläggning. Beslut om stipendier fattas därefter av rektor.

Blankett för ansökan om resestipendium Pdf, 96.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Krav och ändamål

Alla studenter som är inskrivna och studerar vid KMH kan söka resestipendierna.

För att söka och få stipendium krävs att du fullgjort dina åtaganden på KMH. Du får till exempel inte vara avstängd ifrån biblioteket eller Internservice.

Resestipendier ska bidra till fortsatt utveckling av kunskaper, kompetens och förmåga, som inte tillgodoses genom KMH:s ordinarie studier. Exempel är deltagande i kurser och masterclasses.

Resestipendier kan endast sökas för kursavgifter, resekostnader och hotellkostnader.

Resestipendier ges ofta som bidrag till resa. Du bör med andra ord vara beredd på att betala del av resan, eller ordna delfinansiering på annat håll. Om du har ordnat delfinansiering bör du ange detta i ansökan.

KMH vill att resor görs på ett så hållbart sätt som möjligt. Välj tåg i första hand om det är möjligt. Om reskostnad för tåg är dyrare än flyg ska det anges i ansökan. Om så är fallet kan det högre beloppet beviljas som ett led i KMH:s strävan efter att minska utsläpp från resor.

Resestipendier ges inte till

  • sådant som ingår i utbildningen
  • privatlektioner
  • resor i samband med privat konserterande
  • resor i samband med examensarbeten
  • deltagande i tävlingar
  • poänggivande kurser vid annan högskola
  • resor i samband med ansökning till annan högskola
  • studenter som har studieuppehåll
  • för resor till och från utbytesprogram
  • kostnader i samband med resan såsom mat, inköp av instrument eller annan utrustning.

Stipendier till sommarkurser ges genom de årliga KMH-stipendierna som söks i början av vårterminen, och inte som resestipendium.

Bedömning och beslut

Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till på vilket sätt ändamålet bidrar till din utveckling, och att ändamålet inte kan tillgodoses inom KMH:s ordinarie verksamhet. Vid bedömningar tas även hänsyn till hur du sköter dina studier och om du tidigare fått stipendier från KMH.

Rektor fattar beslut om resestipendierna. Beslutet om resestipendium kan inte överklagas.

Beslutet om ifall resestipendium beviljats eller avslagits skickas till din KMH-epostadress.

Utbetalning

Beviljat resestipendium betalas ut till det kontonummer du angett på ansökningsblanketten. Stipendiet betalas aldrig ut i kontanter.

Gruppresor

Lärare vid KMH kan söka resestipendier för gruppresor med studenterna. Dessa stipendier handläggs på samma sätt som individuella studentresor. Stipendium kan endast ges för studenternas kostnader. Lärarnas reskostnader ska bekostas av akademien. Gruppresor har inte samma krav på utbildningsinsats utan kan även beviljas för nätverkande etc.

För dessa resor finns inte någon särskild blankett. Kontakta Magnus Dyberg, stipendiehandläggaren på enheten för ledningsstöd, för mer information.

Relaterad kontakt