Begreppsutbildningsprocesser och meningsskapande i kompositionslärande

Peter Falthin bedriver doktorandstudier i musikpedagogik i samarbete med konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Avhandlingen handlar om inom-musikaliska begreppsbildningsprocesser vid kompositionslärande och förhållandet mellan lärande och meningsskapande.

Om avhandlingen

Denna avhandling baserad på kvalitativa empiriska studier behandlar problemet med musikaliskt meningsskapande och begreppsutvecklingsprocessen i samband med kompositionslärande.

Gränserna och samspelet mellan semantisk betydelse och syntaktisk mening undersöks och diskuteras ur ett semiotiskt och kulturhistoriskt perspektiv, liksom förhållandet mellan estetisk meningsskapande och lärande.

De empiriska studierna omfattar observationer av och intervjuer med musikstudenter och professionella kompositörer med fokus på processer för kreativ utveckling och kunskapsstrukturering. De studerade kompositionsprojekten gäller mestadels elektroakustisk musik, men forskningsproblemen och fynden berör en bredare förståelse av kompositionslärande och till och med musikaliskt lärande i allmänhet.

Denna avhandling bidrar till forskningsområdet för musikutbildning genom att tillerkänna en del av den grundläggande konstnärliga forskningen om komposition pedagogisk status och diskutera det ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Mycket av de samtida tekniker och estetiska diskussioner som är vanliga i kompositionsutbildningspraxis ses endast sällan i musikpedagogisk forskning.

Avhandlingen söker kartlägga fältet på ett nytt sätt genom att sammanföra forskning inom musikpedagogik med konstnärlig forskning om komposition, musikfilosofi, semiotik och kognitiv psykologi.

Relaterad kontakt