Lärarstudenter som spelar tillsammans i ett popband. Foto: Mira Åkerman

Musik som karriär

Avhandlingsarbete av Sören Johansson i samarbete med Högskolan Dalarna och Stockholms universitet. Arbetet är en kvalitativ undersökning av unga musikers övergångar från utbildning till arbetsliv.

Syfte

Avhandlingsprojektet syftar till att bidra med ny kunskap om hur unga musiker agerar för att etablera sig i arbetslivet. Vid starten av projektet 2005 stod antagandet att musikers arbetsliv skulle förändras på något sätt i fokus men det var osäkert hur.

Med en kvalitativ ansats har därför unga musikers övergångar från utbildning till arbetsliv undersökts.

Intresset för problemområdet kommer från Sörens egen yrkeskarriär som musiker och lärare i musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Sören har undersökt hur unga musiker skapade berättelser om sina karriärer och sedan jämfört med hur de etablerade sig i arbetslivet.

Empiriinsamlingen genomfördes under åren 2007-2011. Detta var en tid då användar-genererat innehåll på medieplattformar på internet utvecklades vilket fått betydelse för undersökningens resultat.

Metod

Först genomfördes två gruppintervjuer med gymnasieelever i musikestetiska avgångsklasser och sedan etnografiskt inspirerade fallstudier av två elevers etableringar som klassisk musiker respektive populärmusiker.

Analysen av empirin är baserad dels på Howard Beckers sociologiska teori om hur konstvärldar förändras, och dels på Jerome Bruners kulturpsykologiska teori om hur individer konstruerar autobiografier. Teori om hur musiker framför musik har också använts då framföranden i olika medialiserade former ingår.

Resultat så här långt

Resultaten visar att båda musikerna i fallstudierna tog ett övergripande ansvar för sina medieproduktioner och kommunicerade offentligt via olika medieplattformar. Intressant var att musikernas egna videoinspelade framföranden, distribuerade via YouTube, hade betydelse för receptionen av musikernas image.

Det fanns skillnader mellan hur de unga musikerna skapade berättelser om sina karriärer. Till exempel använde de olika metaforer som ”tävling” respektive ”resa”. Men det fanns också likheter när det gällde musikernas etablering. Båda musikerna etablerade sig genom att skaffa sig tillträde till fysiska konsertscener med höga anseenden genom samarbeten mellan musikhögskolor och konsertproducenter. Detta var oväntat i fallet med populärmusikern enligt gymnasieelevernas föreställningar i de första intervjuerna.

Resultatet har sammanställts i en tvådelad modell som skiljer på hur musiker skapar berättelser om sina karriärer till skillnad mot hur de etablerar sig. Modellen kan användas för fortsatt forskning och utbildning om musikers framföranden, karriärvägar och lärande.

Om doktoranden

Sören Johansson är en svensk musiker, som ingår i ensemblen Bortalaget. Han har tidigare varit medlem i Trance Dance och Peter Carlsson & Blå Grodorna. Johansson är uppvuxen i Kristinehamn. Efter studier vid Musikhögskolan i Stockholm frilansade han som musiker. Han spelar bl.a. trummor, vibrafon och gitarr. Johansson är bosatt i Falun och är anställd av Högskolan Dalarna, där han bl.a. undervisar i ämnet musikproduktion. Doktorandstudierna bedrivs dock vid KMH i samarbete med Stockholms universitet.