En person antecknar i notblad

Eric Ericson – musikalisk kunskapsutveckling

Projektet undersöker kördirigenten professor Eric Ericsons konstnärliga och pedagogiska gärning; hur hans yrkesutövning fortsatt har inverkan på dagens musikliv och utbildning, samt vilka hans kunskapsbidrag för framtiden är.

Huvudman: KMH
Projektledare:
Cecilia Rydinger, KMH
Medsökande/medverkande: Per-Henrik Holgersson, lektor i musikpedagogik på KMH och Pia Bygdéus, universitetslektor i musikpedagogik på Linnéuniversitetet
Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Projektperiod: 2022-2024

Projektets syfte och frågeställningar

Syftet med projektet är att undersöka, synliggöra och verbalisera Eric Ericsons konstnärliga och pedagogiska gärning. Följande forskningsfrågor har formulerats:

  • Hur kan Eric Ericsons konstnärliga och pedagogiska arbete analyseras, tolkas och förstås?
  • På vilka sätt förmedlade Eric Ericson musikalisk kunskap?
  • Hur och på vilka sätt har Eric Ericson bidragit till kollektivt minne inom körsång?

Metod

Datainsamling i detta projekt omfattas av skriftligt såväl som audiovisuellt material på Kungliga biblioteket. Därtill genomförs kvalitativa intervjuer med kördirigenter, sångare och/eller utbildare inom högre musikutbildning.

Förväntat resultat

Projektet Eric Ericson – musikalisk kunskapsutveckling avser resultera i ny kunskap och kommuniceras genom:

  • konferenspresentationer,
  • vetenskaplig artikelpublikation,
  • en populärvetenskaplig publikation (bok), innehållande verktyg för utbildare och studenter inom ramen för musikpedagogiskt arbete, samt därutöver intresserad allmänhet, dirigentkollegor och körsångare. Publikationen avser bestå av delar ur projektet och tillgängliggöras på svenska samt i engelsk översättning.

Implikationer av projektet uppmuntrar till fortsatt forskning om Eric Ericssons konstnärliga och pedagogiska inflytande, och om musikaliskt lärande för framtiden.

Projektet avser bli ett värdefullt bidrag till att körkonstens kollektiva minne, spets och bredd och utvecklas vidare av sin oerhörda inre dynamik och av sin förmedling av medmänsklighet (Eric Ericson, 1987).

Relaterad kontakt