Forskningsprojekt i samverkan samt nätverk

För en stark forskningsmiljö behövs plattformar för idéutbyte, metodutveckling och spridning av resultat vilket KMH gör framgångsrikt via deltgande i andras forskningsprojekt, formaliserade nätverk, interna och externa samarbeten samt i forskarskolor.

Forskningsprojekt i samverkan

I flera fall samverkar KMH:s forskare inom andra organisationers projekt, såsom KTH, Mälardalens universitet och Lunds universitet där forskningsanslag erhållits från bland annat VR, KK-stiftelsen och MAW inom områden med tvärvetenskapliga inslag. Forskningsresultaten rapporteras i vetenskapliga publikationer och presenteras vid konferenser och seminarier.

Pågående projekt

HeArts

Historiskt informerad ljuddesign

IRESAP – Informationsåtkomst i inbyggda system för audiovisuella konstnärliga processer

Musical Transformations

Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet

Nätverk

Förutom all den samverkan som enskilda forskare bedriver inom ramen för sitt forskningsområde har KMH ett antal samarbetsavtal med andra lärosäten och deras forskningsmiljöer inom musik och närliggande områden. Genom bland annat forskarutbildningssamarbeten med KTH, Lunds universitet och KI har en livaktig miljö för doktorander i musik i Sverige etablerats.

KMH ingår sedan 2018 i centrumbildningen NAVET, tillsammans med KTH, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola. NAVET:s vision är att Sverige ska ha en ledande position i skärningspunkten mellan konst, teknik och design, med en praktisk och kritisk inriktning som stimulerar forskning, innovation, kreativitet samt utvecklingen av ett hållbart samhälle. NAVET har nyligen blivit förlängt med ytterligare en treårsperiod.

I samverkan med LTU och Musikhögskolan i Piteå ordnar KMH Interface Research Lab tre gånger om året. Under två till tre dagar bjuds alla doktorander och forskare in för att presentera och diskutera sina projekt med möjlighet till konstnärliga presentationer. Tillsammans med LTU:s doktorander utgör detta Sveriges största miljö för konstnärlig forskning i musik.

KMH ingår i regeringsuppdraget ULF, en satsning på samverkan mellan skola, akademi och forskning med syftet att stärka skolans vetenskapliga grund.

Forskarskola

Som en utveckling av försöksverksamheten ULF har KMH i samverkan med sju andra lärosäten startat en forskarskola kallad ROCIT som syftar till att utveckla lärarutbildningen och formerna för samarbete mellan akademi och skola. KMH har två doktorander knutna till forskarskolan, Johan Börelius och Mika Pohjola.

Interna forum

I syfte att stärka forskningsmiljön inom KMH har det öppna seminariet, text- och teoriseminarier och högskolepedagogiska kurser vidareutvecklats under de senaste åren. Dessutom bedrivs meriteringsprojekt mot forskningskompetens av lektorer utan formell forskarutbildning med fokus på praktiknära frågor som till exempel rör utforskande ensemblespel och metodutveckling kring teman som musikaliskt motstånd och interaktion.

Relaterad kontakt