En flicka som spelar akustisk gitarr

ULF – utbildning, lärande, forskning

Regeringsuppdraget ULF är en nationell försöksverksamhet. För KMH:s del gäller detta praktiknära forskning med anknytning till musikpedagogisk verksamhet.

Huvudsyftet med ULF är att stärka skolans vetenskapliga grund, och mellan 2017 och 2021 utvecklade och prövade KMH, som en av de medverkande aktörerna i ULF, tillsammans med ett antal grundskolor i Eskilstuna kommun modeller för samverkan mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Projektet är efter beslut av regeringen nu nationellt förlängt fram till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.

KMH:s del i ULF

KMH ingår i Uppsalanoden Länk till annan webbplats. och har tecknat ULF-avtal med Eskilstuna kommun samt skolhuvudmännen Kulturama gymnasium och Fryshuset gymnasium i Stockholm.

ULF-projektet i samarbete med Kulturama

För närvarande bedrivs fyra praktiknära forskningsprojekt på Kulturama gymnasium i Stockholm som erbjuder utbildning inom alla de fem inriktningar som finns i det nationella estetiska gymnasieprogrammet. Samtliga projekt kommer från musiklärares egna erfarenheter av utmaningar inom musikutbildning på gymnasienivå.

Två av projekten rör frågor om prestationsångest hos elever och utvecklande av inre motivation för den egna kunskapsutvecklingen, medan de två andra fokuserar på organisationsutveckling för ett professionellt kollegium. Lektor Susanna Leijonhufvud från KMH är handledande forskare i dessa projekt tillsammans med Johan Nyberg, fil. dr i musikpedagogik och samordnare för Stockholms stad på KMH. Sammanlagt deltar sex musiklärare och två skolledare i projekten.

ULF-projektet i samarbete med Fryshuset

Under HT-22 startade Fryshuset gymnasium i Stockholm forskningsprojekt inom ULF tillsammans med KMH. Forskningsprojektet undersöker samspelsfaktorer i ensembleundervisning.

Musiklärare och forskare samarbetar med fokus på att identifiera relevant problemområde, formulera syfte och frågeställningar samt utifrån vetenskaplig teori och metod genomföra en datainsamling. Resultatet syftar till vidare praktikutveckling. Lektor Karl Asp från KMH är handledande forskare för Fryshuset tillsammans med Johan Nyberg, fil. dr i musikpedagogik och samordnare för Stockholms stad på KMH.

ULF-projektet i Eskilstuna 2022-2024

Samarbetet mellan KMH och Eskilstuna kommun inom ramen för ULF fortsätter men nu i annan form.

Forskningscirkel och praktiknära projekt

Sedan 2021 har musiklärarna inom Eskilstuna kommun inbjudits att vara med i en forskningscirkel med en tanke om hållbarhet även efter att ULF-projektet är slut. Ansvariga för cirkeln har varit lektor Anna Backman Bister, samt förstelärare i musik i Eskilstuna kommun, Caroline Filander – ett resultat av samarbetet mellan lärosäte och huvudman som gör cirkeln fast förankrad i en struktur som kan hålla även utanför ULF.

De teman som tagits upp i cirkeln har byggt på områden som de praktiserande musiklärarna har känt behov av att fördjupa sig i, till exempel bedömning och betyg i relation till den nya läroplanen för grundskolan (Lgr22), samt arbete med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) i musikklassrummet. KMH har till grund för samtal i cirkeln mött upp med såväl forskningsbaserade workshops som workshops ledda av en lärarstudent som har presenterat sitt självständiga arbete inom aktuellt område.

De fyra lektorerna från KMH som har arbetat inom ULF-projektet med 10 % av full arbetstid har också fungerat som resurser. Forskningscirkeln i Eskilstuna är ett samarbete som planeras att fortgå även under perioden 2022–2024 och vidare, med cirka två träffar per termin.

Under 2022–2024 kommer det övergripande temat för forskningscirkeln att vara de nya skrivningarna i läroplanen Lgr22 som rör samtycke, sexualitet och relationer och hur dessa kan beröras inom musikämnet.

ULF-projektet i Eskilstuna 2018-2021

Mellan 2018–2022 utvecklades i samarbete med Eskilstuna kommun en modell för samverkan mellan skola och lärosäte som byggde på att skapa mindre forskargrupper. En lektor från KMH matchades med musiklärare från några av grundskolorna i Eskilstuna. Alla musiklärare i Eskilstuna kommun bjöds in att delta vilket resulterade i fem deltagande lärare i fyra studier med olika teman:

  • musikämnet och digitalisering
  • musikämnet och genus/normer
  • musikupplevelser och musikalisk kunskapsutveckling
  • musiken och ledarskap i klassrummet

Lärarna från Eskilstuna kommun, Mirjam Broers, Marias Steen, Carna Fredriksson, Eva Sand och Anita Lönngren, arbetade i dessa projekt tillsammans med Anna Backman Bister, Annika Falthin, Mikael Persson och Susanna Leijonhufvud, alla lektorer på KMH.

Under våren 2021 publicerades en antologi kring modellen: A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om ULF

Syfte och bakgrund

Regeringsuppdraget ULF vilar på tre ben: utbildning, lärande och forskning. Syftet är att universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet ska planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära skolforskning. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller som stöd för att etablera långsiktig och hållbar samverkan på jämlika villkor mellan deltagande lärosäten och huvudmän med vetenskaplig grund som utgångspunkt.

Enligt skollagens 1 kapitel, 5 §, ska all utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning, och skolutveckling ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta sker i dag i för liten utsträckning och många upplever också ett glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför finns ett stort behov av att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan skola och akademi.

Medverkan i ULF

Regeringen gav Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet i uppdrag att driva ULF-projektet, och att leda försöksverksamheten i fyra regionala noder.

Totalt ingår 25 lärosäten och KMH tillhör noden som leds av Uppsala universitet Länk till annan webbplats., med Anna Backman Bister, lektor i musikpedagogik och musiklärare inom grundsärskolan, som projektledare.

Alla medverkande tecknar ULF-avtal

Alla lärosäten som ingår tecknar avtal med en eller flera skolhuvudmän – ett ULF-avtal Länk till annan webbplats.. Begreppet ska föra tankarna till läkarnas ALF-avtal som finns inom hälso- och sjukvården och som varit förebild för ULF.

Frågor och svar om ULF-avtal Länk till annan webbplats.

Logotyper Eskilstuna kommun, Medborgarskolan, Kulturama, Fryshuset