ULF – Utveckling, Lärande, Forskning

ULF är en riksomspännande försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen. Under en försöksperiod på fem år (2017-2021) ska det utvecklas och prövas hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Huvudsyftet är att stärka skolans vetenskapliga grund. Projektledare från KMH är Anna Backman Bister, lektor i musikpedagogik och musiklärare inom grundsärskolan.

Projektets syfte

Regeringen har gett Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära skolforskning. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller som ger långsiktig och hållbar samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet. Uppdraget vilar på tre ben: utveckling, lärande och forskning och förkortas ULF. Totalt ingår 25 lärosäten i försöksverksamheten, som var och en tecknar avtal med en eller flera skolhuvudmän, och som alla ingår i någon av dessa fyra regionala noder. KMH ingår i noden som leds av Uppsala universitet.

Varför behövs ULF-avtalet?

Enligt skollagen ska utbildningen ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (5 §). Det betyder att lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning och att skolutveckling ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta sker i dag i alltför liten utsträckning. Det finns också ett upplevt glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför finns ett stort behov av att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan skola och akademi.

Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. Visionen är att samverkansmodellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen.

Projektets bakgrund

Sedan 2010 reglerar skollagen att lärare och skolledares yrkesutövning ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket ligger till grund för skolans kvalitets- och förbättringsarbete. Försöksverksamheten ULF vill medverka till att yrkesverksamma i skolan får en aktiv roll såväl i kunskapsproduktion och forskning som i utvecklingsarbete. Förutsättningar ska också skapas för disputerade lärare hos skolhuvudman och forskare inom akademin att initiera och bedriva praktiknära forskning i samverkan. Vidare ska försöksverksamhetens modeller medverka till att utveckla lärarstudenters kunskaper om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, genom teori och praktik i hela förskollärar- och lärarutbildningen.

En viktig skillnad från stora delar av tidigare samverkan är att ULF ska präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi. Det innebär till exempel att yrkesgrupper inom skolan också ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt, inte bara forskare. En annan skillnad är att ULF ska skapa långsiktigt hållbara samverkansmodeller för forskning och utveckling. Samverkansmodellerna kan komma att se ut på olika sätt, till exempel vara en gemensam forskningsmiljö eller en delad tjänst.

KMH:s del i projektet

KMH har tecknat avtal med Eskilstuna kommun, där KMH:s projektledare Anna Backman Bister också är anställd som musiklärare inom grundsärskolan. I ULF-projektet bedrivs forskning och utveckling utifrån skolans problemställningar och behov, något som passar KMH:s projektledare perfekt eftersom hennes forskarlust drivs av praktiken. Hennes praktik ger upphov till nya frågor som varför är det så, varför funkar detta men inte detta, och hur blir det om man gör så här istället? och utifrån sin profession kan hon analysera, prioritera och formulera problemområden att beforska. Genom att ha en fot i skolan och en i forskarvärlden bidrar Anna till att generera ny kunskap.

Just nu prövas en modell för samverkan som bygger på att skapa mindre forskargrupper där en lektor från KMH matchas med lärare från kommunen. Alla musiklärare i Eskilstuna kommun har bjudits in till inledande möten och har fått lämna in idéer och förslag på intressanta områden att beforska. Det har hittills resulterat i att fem lärare nu är igång i fyra pilotstudier med följande teman:

  • musikämnet och digitalisering,
  • musikämnet och genus/normer,
  • musikämnet och anpassningar/särskilda behov samt
  • musikens betydelse i särskolan.

Lärarna från Eskilstuna kommun arbetar i dessa projekt tillsammans med fyra lektorer från KMH: Anna Backman Bister, Annika Falthin, Mikael Persson och Susanna Leijonhufvud.

Relaterad kontakt