ULF – utveckling, lärande, forskning

Regeringsuppdraget ULF är en nationell försöksverksamhet. Mellan 2017 och 2021 utvecklar och prövar de medverkande modeller för samverkan mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Huvudsyftet är att stärka skolans vetenskapliga grund.

Syfte och bakgrund

Uppdraget vilar på tre ben: utveckling, lärande och forskning, och förkortas ULF. Syftet är att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära skolforskning. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller som stöd för att etablera långsiktig och hållbar samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet.

Enligt skollagens kapitel 1, 5 §, ska all utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning, och skolutveckling ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Detta sker i dag i för liten utsträckning. Många upplever också ett glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför finns ett stort behov av att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan skola och akademi.

Medverkan i ULF

Regeringen gav Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet i uppdrag att driva projektet, och att leda försöksverksamhetens fyra regionala noder.

Totalt ingår 25 lärosäten. KMH ingår i noden som leds av Uppsala universitet, med Anna Backman Bister, lektor i musikpedagogik och musiklärare inom grundsärskolan, som projektledare.

Alla medverkande tecknar ULF-avtal

Alla lärosäten som ingår tecknar avtal med en eller flera skolhuvudmän – ett ULF-avtal. Begreppet ska föra tankarna till läkarnas ALF-avtal som finns inom hälso- och sjukvården och som varit förebild för ULF.

Frågor och svar om ULF-avtal Länk till annan webbplats.

KMH:s del i projektet

KMH ingår i Uppsalanoden och har tecknat avtal med Eskilstuna kommun. Där är projektledaren Anna Backman Bister musiklärare inom grundsärskolan, utöver sin tjänst på KMH. Anna har en fot i skolan och en i forskarvärlden, och en forskarlust driven av praktiken. Det gör att ULF-projektets utgångspunkt i skolans problemställningar och behov passar henne perfekt.

A prima vista – en modell med mindre forskagrupper

För närvarande prövas en modell för samverkan som bygger på att skapa mindre forskargrupper. En lektor från KMH matchas med en lärare. Alla musiklärare i Eskilstuna kommun bjöds in att delta och nu är fem lärare igång i fyra pilotstudier med olika teman:

  • musikämnet och digitalisering
  • musikämnet och genus/normer
  • musikämnet och anpassningar/särskilda behov
  • musikens betydelse i särskolan

Lärarna från Eskilstuna kommun arbetar i dessa projekt tillsammans med Anna Backman Bister, Annika Falthin, Mikael Persson och Susanna Leijonhufvud, alla lektorer på KMH.

Under våren 2021 publicerades en antologi kring modellen: A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik.

ULF-nyhet om modellen Länk till annan webbplats.

ULF i punktform

Försöksverksamheten ULF ska

  • medverka till att yrkesverksamma i skolan får en aktiv roll såväl i kunskapsproduktion och forskning som i utvecklingsarbete.
  • skapa förutsättningar för disputerade lärare hos skolhuvudman och forskare inom akademin att initiera och bedriva praktiknära forskning i samverkan.
  • medverka till att utveckla lärarstudenters kunskaper om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, genom teori och praktik i hela förskollärar- och lärarutbildningen.
  • skapa långsiktigt hållbara samverkansmodeller för forskning och utveckling. Samverkansmodellerna kan komma att se ut på olika sätt, till exempel vara en gemensam forskningsmiljö eller en delad tjänst.
  • präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi. Det innebär till exempel att yrkesgrupper inom skolan också ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt, inte bara forskare.