Musik och hälsa

Forskningsfältet musik och hälsa utgörs av studier av musik som konstart och dess betydelse för människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet med bäring på musikens plats som hälsobringande konstart i samhälle och kultur.

Musik och hälsa är ett tvärvetenskapligt område med beröringspunkter mellan musik som konstnärlig verksamhet, musikterapi, musikpedagogik, musikpsykologi, musiksociologi, filosofi, musikvetenskap, socialmedicin och medicin.

Forskningen och forskarutbildningen i musik och hälsa på KMH har olika profiler med koppling till olika vetenskapliga områden i samarbete med Karolinska Institutet, Sophiahemmet, Kungl. Tekniska högskolan och Uppsala Universitet.

Forskning inom musik och hälsa ger synergier på KMH:s samtliga tre värdegrunder: kompetens, kreativitet och engagemang.

Den kunskap som under 1900-talet har ackumulerats om sambanden mellan kropp, musik, hälsa och välbefinnande är idag spridd till olika discipliner och ämnesområden. Här fungerar KMH som en viktig mötesplats och samordnare för att skapa synergier mellan forskargrupper inom musik och hälsa både nationellt och internationellt.

Det finns ett stort intresse från magisterstudenter och doktorander vid olika lärosäten att forska inom området musik och hälsa. KMH är en viktig forskningshub både nationellt och internationellt där tvärvetenskapliga metoder används och utvärderar hälsoeffekter. Det pågår ett antal aktiviteter för att samla och utbyta kunskap, bl.a. forskarnätverksträffar, öppna seminarieserier och konferenser för att stärka inte minst det nordiska samarbetet inom musik och hälsa. Tack vare dagens förfinade mätinstrument kan vi följa händelseförlopp när vi sjunger, musicerar och hur detta påverkar vår publik. Värdet av musikaktiviteter både för kroppen och samhällskroppen kan implementeras både i skolsystem och i vårdsystem tack vare KMH:s forskning.

Synkroniserad flow mellan musiker och mellan musiker och deras publik visar sig vara hälsogivande och kan utveckla prosociala beteenden och välvilja.

Pågående forskningsprojekt

#metoo och musik

Flow mellan musiker och dess påverkan på publik

Hållbara musiker och Agenda 2030

Kunskapskonsert med konstnärlig kraft

Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet Länk till annan webbplats.

Musikaktiviteter och autism

Musiker och motivation

Musik i livets slutskede och på hospice

Musik och Covid19 – musiken berör utan att smitta

Narrativ från olika ”sound scapes”

Performance evalutation 

Kunskapskonsert Pdf, 331.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Musik, dans och hållbarhet Pdf, 303.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt