Forskning i musikterapi

Till området musik och hälsa räknas ämnet musikterapi. Musikterapi som kunskaps- och forskningsområde, befinner sig på samma sätt som området musik och hälsa, under förändring. Det rör sig om de förändringar som uppstår då områdets objektiva och subjektiva kunskaper möts gällande hur musikterapi kan användas i varierande kontext.

Musikterapi som forskningsområde

Musik och hälsa/musikterapi som forskningsområde tar sin utgångspunkt i musikupplevelse, musikaliskt skapande och musikalisk interaktion för att beforska kommunikativ, emotionell, social och kognitiv utveckling. Musikterapeutisk forskning bygger på evidensbaserad tvärvetenskaplig metod, vars resultat efterfrågas och används i hälsofrämjande och behandlande insatser inom hälso- och sjukvård, rehabilitering, socialt arbete, habilitering och specialpedagogik.

Musikterapi kan bl.a.:

  • Minska psykofarmakaanvändning,
  • Lindra vid smärttillstånd då inget annat hjälper/svårbehandlad smärta,
  • Nyttjas för rehabilitering vid förvärvade hjärnskador.

Grundläggande och tillämpad forskning

Forskningsanknytningen i KMH:s utbildning i musikterapi är stark och ger djup och höjd åt nästa generations musikterapeuter.

Forskningen rör därför idag både grundläggande forskning såväl som tillämpad sådan förankrad i musikterapi som disciplin och profession.

Etablerat kunskapsområde

Musikterapi är internationellt sett idag ett etablerat akademiskt kunskapsområde med utbildningsprogram och forskarutbildningar på musikhögskolor och universitet.

Utbildning i musikterapi har funnits vid KMH sedan början av 1980-talet och har sedan dess utvecklats och expanderat löpande.

Hälsofrågan är en av samhällets stora utmaningar. Här vill KMH, genom musikrelaterad forskning, bidra på ett för samhället betydande sätt både i egen regi, i samarbete med lärosäten som bedriver medicinsk forskning, samt tillsammans med andra samhällsaktörer som t.ex. offentliga och privata vårdgivare.

KMH har sedan länge ett samarbete med Sophiahemmets högskola kring musikterapi. Samarbete sker även med Karolinska institutet.

Referenser och aktuella rapporter

Pilotstudie utförd av Ingrid Hammarlund (2019): Digital Kulturarena som resurs i vård av äldre. Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt