En person som tar del av en utställning.

Musik och teknik

Musik och teknik är ett område som i sin vidaste tolkning kan rymma så gott som all musikalisk aktivitet. På KMH är fokus att se både teknikanvändning och teknikutveckling som en naturlig del av en konstnärlig praktik i musik.

Musik genom teknik eller teknik genom musik?

Musik medieras ofta genom teknik och genom det strategiska området Musik och teknik på KMH finns möjlighet att utforska vad denna mediering gör med musiken och med upplevelsen av musiken. En utgångspunkt är att teknikutveckling genom konstnärligt skapande ger resultat som kan komplettera mer vetenskapligt orienterad forskning inom musik och teknik.

I området används såväl vetenskapliga som konstnärliga metoder. Och det täcker in allt från forskning inom ljud och rumslighet, interaktivitet i musik, virtualitet, musik i dataspel till teknik och performativitet.

KMH:s samarbete med Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) är viktigt inom detta område för att säkerställa bred kompetens. För KTH ges möjlighet till ökad kunskap bland KTHs studenter och forskare om konstnärlig forskning, metoder och värden. KMH erbjuder dessutom de främsta musikerna och de modernaste musiklokalerna i Europa.

KMH har här en möjlighet att driva ett nationellt betydelsefullt utvecklingsarbete genom samarbetet med KTH/CSC-skolan – samtidigt som KTH då får en öppning mot de konstnärliga metoder som kan vara användbara också i design av nya tekniska lösningar, framförallt i detta sammanhang de som innehåller ljud och/eller musik, i interaktioner mellan människor och maskiner. Den typ av kreativitet som kännetecknar konstnärliga processer har stor potential i många andra kunskapsområden.

Aktuella forskningsprojekt på KMH

Forskning inom teknikanvändning och teknikutveckling i konstnärligt skapande bidrar till viktig kunskap för formandet av ett hållbart digitalt samhälle. På KMH bedrivs idag forskning på området inom bl.a. ljud och rumslighet i samverkan med industrin, rörlig bild som musikaliskt uttryck, interaktiva notationssystem, samt utveckling av mjukvaror för musikproduktion till interaktiva medier.

Bland projekt som KMH driver inom musik och teknik, kan nämnas det externt stödda tvärvetenskapliga projektet MITIS, Musikalisk IT i Skolan, där musiklärandets behov möter ny AI-baserad teknologi för musiktolkning, i utveckling av nya digitala läromedel för förmedling av musikalisk literacitet i skolan.

KMH räknar med att ytterligare satsningar på gränssnittet musik och teknik kommer att stärka Sveriges konkurrenskraft bl.a. inom AR- och VR- området (augmented reality/förstärkt verklighet resp. virtuell verklighet), men även ha bäring på kultursektorn och upplevelseindustrin i stort.

Under 2017 etablerades ett nära samarbete med KTH och därutöver pågår samarbeten med bland annat spelindustrin. Inom forskningsområdet verkar vid KMH en professor och fem industridoktorander. De senare är antagna till utbildning på forskarnivå vid KTH, men verkar också som lärare vid KMH.

Relaterad kontakt