Professor Ola Karlsson spelar cello. 

Musik som konstnärlig gestaltning

Ett av KMH:s prioriterade utvecklingsområden är musik som konstnärlig gestaltning. Detta område sätter fokus på praktiken, på görandet i stunden och de val och möjligheter musikern ges. Det utgår från premissen att det i detta görande finns en kunskap som, om den synliggörs och beforskas, kan bidra till en kunskapsutveckling även på andra områden.

I en tid då musik är en del av en global industri och till stor del inspelad, är det viktigt att betona de unika möjligheter musik har som just konstnärlig gestaltning; en grundforskning utifrån musiken som levande konstform.

Konstnärlig praktik som metod

Inom KMH:s forskning om musik som konstnärlig gestaltning utvecklas kunskap om kvaliteter i musicerande och människors möten med musik samt nya musikaliska uttrycksformer, exempelvis genom utveckling av nya konsertformer och multimodala uttryck. Forskningen inom musik som konstnärlig gestaltning innefattar även interpretationsprocesser, komposition och skapande, improvisation, kreativitet, kognition och perception och ger därigenom förutsättningar för den framtida utvecklingen av musiken och musiklivet självt.

Förutom att den konstnärliga praktiken är en viktig metod så är detta ett område där metodutveckling ofta pågår som en del av forskningsprojekten. Projekten är inte sällan tvärvetenskapliga, även om den konstnärlig gestaltningen oftast utgör kärnan.

Aktuella forskningsprojekt på KMH

Pågående forskningsprojekt som bl.a. rör genreöverskridande improvisation, rörlig bild som musikaliskt uttryck och Folk Song Lab, utforskar nya former för interaktivt musikaliskt skapande i stunden och visar att forskning inom musikalisk gestaltning har avgörande betydelse för hälsa, kognitiv utveckling, livskvalitet och identitetsskapande.

För närvarande bedrivs också forskning på KMH som genom det gestaltande utforskar hur musiktraditioner utvecklas och förnyas. Att bättre förstå hur nyanländas musik och konstnärliga skapande kan samverka med befintliga musiktraditioner och konstnärliga skapandeprocesser bidrar till en hållbar social utveckling.

KMH har särskilt goda möjligheter att anta utmaningen med samhällets digitalisering genom kunskapsutveckling inom olika dimensioner i musik och musikupplevelse, att låta levande musik och akustiska, analoga musiktraditioner möta de nya digitala arenorna för musikskapande, samt att skapa utrymmen för musikalisk interaktivitet. Samtidigt innebär digitaliseringen av musiken en stor utmaning. Inspelad musik är lättillgänglig och ständigt närvarande genom förenklad musikdistribution och musikkonsumtion. En viktig uppgift för KMH:s forskning om musik som konstnärlig gestaltning är att visa på den levande musikens kvaliteter som estetisk upplevelse men också framhålla dimensionerna av socialt uttryck, som aktivitet, rörelse, rit och form för möten och kommunikation mellan människor.

KMH har sedan länge ett upparbetat institutionellt samarbete med Lunds universitet inom detta forskningsområde. KMH har fyra professorer och två lektorer som är forskningsaktiva inom detta område.

Relaterad kontakt