Musikundervisning. Foto: Mira Åkerman

Musikpedagogik

Musikpedagogisk forskning undersöker musikaliskt lärande i alla åldrar, men utforskar även musikaliskt kunnande och expertis inom musikerskap. Dessutom inbegriper musikpedagogisk forskning bredare sociokulturella och psykologiska processer – bland annat hur musik berör och påverkar känslor, hur den formar världsbilder, och hur musiken spelar en roll i identitetsskapande och mänsklig samvaro.

Praktiknära forskning inom musikpedagogik har länge stått för den största delen av forskningen vid KMH, och knyter bl.a. an till ämneslärarutbildningen i musik.

KMH har som musikhögskola en viktig samhällelig uppgift i att värna kulturella traditioner. Samtidigt måste KMH genom musikpedagogisk forskning utvärdera och omvärdera tidigare utbildningsmodeller så att de förblir relevanta.

KMH avser, med framtida satsningar på detta område, förstärka såväl den musikpedagogiska forskningen i sig som att synliggöra, kritiskt granska och utveckla sina konstnärliga utbildningar och deras samhälleliga relevans.

Musikalisk kunskapsbildning

Musikpedagogisk forskning ryms inom ett brett och tvärvetenskapligt fält då det fokuserar på högre musikutbildning och bidrar med kunskap om dess förhållande till det omgivande, snabbt förändrande samhället. Denna öppenhet inom musikpedagogik har markerats till exempel genom begreppet musikalisk kunskapsbildning som inbegriper såväl begreppsligt förmedlade förståelseprocesser som mer implicita processer av musikalisk inlärning och socialisation.

Musikande

Inom musikpedagogisk forskning kan även musik förstås i en bred bemärkelse, till exempel genom begreppet musikande som förutom spelandet och sjungandet kan innefatta andra typer av musikaliska engagemang såsom musiklyssnande.

Förändringar i vår omvärld t.ex. genom digitalisering och globalisering påverkar även dessa musikaliska engagemang, vilket reflekteras i ett pulserande musikpedagogiskt forskningsfält i ständig förändring.

Brett forskningsfält

Forskningen inspireras av inriktningar inom t.ex. musikpsykologi, musiksociologi, musikfilosofi, musikterapi, kulturhistorisk och -psykologisk teori, diskursteori och konstnärlig forskning. Den kan ofta baseras på tvärvetenskapliga ansatser.

Aktuella forskningsteman på KMH inkluderar till exempel:

  • musikinstrumentens roll i högre musikutbildning,
  • klassrumsforskning,
  • digitalt lärande,
  • notläsning,
  • musiklyssnande och -upplevelse,
  • multimodalt meningsskapande i musik,
  • musik i kulturskolan samt
  • musik som komplementärbehandling i smärtsamma tillstånd.

KMH:s forskningsmiljö i musikpedagogik

Sedan 1998 har KMH genererat 16 doktorsavhandlingar i musikpedagogik. Sedan 2012 examineras KMH:s doktorander i samverkan med Konstnärliga fakulteten i Malmö vid Lunds universitet. KMH har nyligen gjort en internationell rekrytering av en professor i musikpedagogik. Därutöver ingår tre lektorer och två doktorander i forskningsmiljön vid KMH.

Pågående, aktiva forskningssamarbeten bedrivs numera med forskare i USA, Tyskland, Belgien, Finland och Sydafrika.

Inom musikpedagogisk forskning på KMH diskuterar forskarna regelbundet sin forskning på ett textseminarium, och för doktorander finns det ett doktorandseminarium. Viktigt för forskning i musikpedagogik är även de seminarier som sker i samverkan med forskarkolleger från andra lärosäten i den så kallade ”Stockholmsgruppen”.

Inom ämneslärarutbildningsprogrammet bär KMH själv ansvar för utbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, vilket för KMH innebär ett behov av att upprätthålla en förankring av verksamheten i aktuell utbildningsvetenskaplig forskning.

Närhet till excellent musikmiljö

Därtill kommer KMH:s egna högre och pedagogiska seminarier som ger möjligheter till kontinuerliga ämnesöverskridande diskussioner med utövande konstnärer och kolleger som bedriver konstnärlig forskning i musik. Det är också naturligt att en del av KMH:s musikpedagogiska forskning har funnit sin förankring i den högre musikutbildningen, t.ex. i ett pågående forskningsprojekt om instrumentens roll i musikerutbildning.

Som en konstnärlig högskola har KMH ett väldigt högt anseende. Det innebär att forskningsmiljön i musikpedagogik utmärks av närhet till musik och utövande av mycket hög kvalitet.

Relaterad kontakt