Hans Lindetorp PhD disputation

The event has taken place

Ett samarbete mellan KMH och KTH

Titel: Interactive Sound and Music Technology for Everyone - Designing Inclusive Standards for Web Audio Applications

Ämne: Sound and Music Computing

Opponent: Roger B Dannenberg

Betygskommité: Alexander Refsum Jensenius, Rebecca Fiebrink, Michel Buffa

Reserv: Ylva Fernaeus

Ordförande: Leif Handberg

Huvudhandledare: Kjetil Falkenberg

Bihandledare: Sven Ahlbäck, Andre Holzapfel

Sammanfattning:

I denna sammanläggningsavhandling undersöker jag hur interaktiva system och format kan utformas för att inkludera fler personer i skapandet av inter- aktiva ljud- och musikapplikationer. Jag bidrar med kunskap med målet att inkludera alla, men fokuserar särskilt på musiker utan programmeringskunskaper och med begränsat intresse för tekniska utmaningar.

Jag har designat, utvecklat och utvärderat ett system – WebAudioXML (WAXML) – för att implementera interaktivt ljud och musik på webbsidor med hjälp av standardiserade webbtekniker. Systemet är nyskapande i sin design och arbetet bidrar med kunskap om hur markup-kod and koncept från kalkylblad kan användas för att beskriva ljud- och musikstrukturer. Resultaten ger insikter i hur musikalisk representation på en övergripande nivå kan struktureras, namnges och utformas för att bli förstådd av av dem som inte har tidigare erfarenhet av programmering.

Jag använder också WAXML som plattform för att utforska möjligheter till större musikalisk mångfald i interaktiva applikationer. Jag identifierar och löser tekniska utmaningar där nuvarande system har problem med att implementera musik som spelas enligt traditionen. Jag designar, utvärderar, diskuterar och presenterar nya lösningar i de inkluderade artiklarna.

Jag tillämpar även WAXML på applikationer avsedda för utbildning och inkludering, där jag utvärderar dem genom en serie fallstudier. Dessa bekräftar Web Audio som en stabil plattform för tillgängligt lärande, delning och distribution och pekar på att gemensamma insatser för att skapa ett ekosystem med ett universellt format skulle möjliggöra för fler att kunna skapa interaktiva ljud- och musikapplikationer.

Jag bedriver forskning FÖR konsten GENOM design. Resultatet är relevant för interaktiva ljud- och musiksystem i allmänhet och Web Audio- applikationer i synnerhet.

Abstract:

In this compilation thesis, I examine how systems and formats can be designed to include more people in creating interactive sound and music applications. I contribute knowledge, aiming to include everyone, but focus specifically on musicians with no programming skills and little interest in technical challenges.

I have designed, developed, and evaluated a system - WebAudioXML (WAXML) - for implementing interactive sound and music in web pages using native web technologies. The system's design is novel, and the work contributes knowledge about how markup language and spreadsheet concepts can describe sound and music structures. The results give insights into how high-level musical representation can be structured, named, and designed to be understood by those without prior programming experience.

I also use WAXML to address musical diversity in interactive applications. I identify and solve technical challenges where current systems struggle to implement traditionally performed music. Novel solutions are designed, evaluated, discussed, and presented in the included papers. 

The system is finally implemented in applications aimed at education and inclusion, where I evaluate them through a series of case studies. The results confirm Web Audio as a solid platform for accessible learning, sharing, and distribution of audio applications and suggest that collective efforts shaping an ecosystem with a universal format would enable even more creators to make interactive sound and music applications.

I research FOR the art THROUGH design. The knowledge output is valid for any interactive sound and music system but specifically addresses the design of Web Audio applications.

Ingen biljett behövs.