Doktorand i musik och hälsa

KMH ledigförklarar härmed en anställning som doktorand i musik och hälsa till Akademin för musik, pedagogik och samhälle.

KMH utlyser en doktorandanställning i musik och hälsa i samverkan med Karolinska Institutet. I ansökan kommer forskningsidéer som berör musikskapande processer och hälsa att tillmätas särskilt intresse. Forskarutbildningsämnet är medicinsk vetenskap.

Villkor

Som doktorand är man anställd vid KMH, som är den huvudsakliga arbetsplatsen, men även antagen till utbildning på forskarnivå i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Doktoranden förväntas därför kunna delta i kursverksamhet och forskningsaktiviteter vid såväl Karolinska Institutet (KI) som Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Anställningen som doktorand omfattar totalt fyra års nettostudietid. Den första anställningsperioden gäller högst ett år och förlängs sedan förutsatt att doktoranden fullföljer sina åtaganden enligt den individuella studieplan som upprättats.

Vid eventuell institutionstjänstgöring i form av undervisning eller administration förlängs anställningen med motsvarande tid.

Då anställningen är beroende av att den sökande antas som doktorand vid KI, kommer anställningen vid Kungl. Musikhögskolan att vinna laga kraft först om och då KI godkänner slutkandidatens forskningsplan. Då först kan den sökande erbjudas utbildning på forskarnivå vid KI med anställning vid KMH.

Behörighet

För att bli antagen som doktorand och utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet, samt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som

  • avlagt examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i musik och hälsa har den som med godkända resultat genomgått högskoleutbildning i musik och/eller medicin/omvårdnad om minst 270 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå samt därvid förvärvat kunskaper motsvarande minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi, medicin, musikpsykologi/ musik och hälsa.

Kraven på särskild behörighet ska anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som exempel kan den sökande ha en vårdutbildning med påbyggnad om minst 120 högskolepoäng eller ha studerat angränsande ämnen som medicin, psykologi eller musikpsykologi.

Musik och hälsa är ett internationellt präglat ämne. För att kunna genomföra utbildningen är därför – utöver goda kunskaper i svenska språket – god förmåga att både förstå och skriva texter på engelska nödvändig. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller dessa krav, ska tillägna sig dessa språkkunskaper inom två år.

Urval

Sökandes lämplighet bedöms utifrån inkomna ansökningar enligt följande:

  • CV, betyg och registerutdrag från tidigare studier.
  • Kvalitén i tidigare skriftliga examensarbeten på grund- och avancerad nivå.
  • Forskningsplan om cirka 1500 ord skriven på svenska eller engelska. Redogörelsen ska innehålla problemformulering/-ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid). I ansökan kommer forskningsidéer som berör högre musikskapande, musikpsykologiska samt hälsovetenskapliga perspektiv att tillmätas särskilt intresse.
  • Övriga handlingar, till exempel: artiklar, uppsatser eller andra handlingar som önskas åberopa (max sex stycken).

Forskningsplan som berör musikskapande processer och hälsa kommer att tillmätas särskilt intresse.

I samband med ansökningsprocessen kommer sökande som bedöms aktuella att bli kallade till intervju.

Ytterligare information

Kontakta akademichef Per-Henrik Holgersson, tel. 073-461 86 02 eller professorn i musik och hälsa, Eva Bojner Horwitz, tel. 070-586 36 94.

Fackliga företrädare är: Torbjörn Gulz (SACO-S), torbjorn.gulz@kmh.se, Filip Kvissberg filip.kvissberg@kmh.se (Lärarförbundet), Vladimir Spasic (ST), vladimir.spasic@kmh.se

Ansökan

Välkommen med ansökan märkt ”dnr 20/76” senast 6 mars 2020 till registrator@kmh.se, alternativt Kungl. Musikhögskolan, Box 27711, 115 91 Stockholm. Bifoga ett personligt brev, styrkt meritförteckning, betygskopior/registerutdrag, forskningsplan samt övriga handlingar som åberopas.

Relaterad kontakt