Lektor i cello (vikariat)

KMH ledigförklarar härmed ett vikariat som lektor i cello med placering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori.

Anställningen är vikariat och omfattar för närvarande 40 % av heltid, dock längst till och med den 2021-07-18, med möjlighet till förlängning. Undervisningen kommer företrädesvis ske vid KMH:s lokaler vid Edsbergs slott.

Beskrivning av ämnesområdet

Ämnesområdet Cello omfattar den instrumentala, såväl tekniska som gestaltningsmässiga, färdigheten på instrumentet. Ämnesområdet rymmer även den klassiska och nutida repertoaren för instrumentet som omfattas av fältet västerländsk konstmusik.

Arbetsuppgifter

 • Undervisa och handleda studenter i ämnesområdet, både enskilt och i grupp på såväl grundläggande som på avancerad nivå.
 • Aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
 • Aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt, examinationer samt möten som beslutas av rektor.
 • Aktivt delta i arbete kring antagningsprov och andra examinationsarbeten.
 • Aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten.
 • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 • Samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
 • Vid behov uppdrag av administrativ art på akademinivå.

Behörighetskrav

Den sökande ska ha:

 • Relevant konstnärlig högskoleexamen, lägst masterexamen eller motsvarande.
 • Dokumenterad professionell verksamhet som musiker på högsta nationella nivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå.
 • Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
 • God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
 • Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Behörighet att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (jfr. 4 kap. 4 § HF).

Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet innebär konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. (Läs vidare vad som gäller som bedömningsgrunder enligt anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm).

Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden

KMH strävar efter jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald inom lärarkåren. Flertalet lektorer vid KMH är män, varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning.

Enligt KMH:s anställningsordning gäller att om en kvinna och en man är huvudkonkurrenter om anställningen och deras kvalifikationer bedöms vara jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga ska KMH erbjuda anställningen i första hand till kvinnan, såsom tillhörande det underrepresenterade könet.

Ytterligare information:

Kontakta: Anna Maria Koziomtzis, akademichef vid akademin för klassisk musik, komposition. dirigering och musikteori. E-post: annamaria.koziomtzis@kmh.se

Facklig information: Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89, Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: filip.kvissberg@kmh.se, Torbjörn Gulz (SACO-S), torbjorn.gulz@kmh.se.

Sökande kan bli kallade till undervisningsprov och intervju.

Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.selänk till annan webbplats

Välkommen med din ansökan!

Märk den med dnr 20/121, ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan ska vara inkommen till KMH senast den 14 april 2020 till registrator@kmh.se. Ansökningshandlingar ska lämnas i elektroniskt, t.ex. i pdf- eller wordformat. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via länkar till sociala medier.

Har du material som inte kan lämnas in elektroniskt, ska dessa skickas i tre (3) exemplar till: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Registrator, Box 27711, 115 91 Stockholm. Märk kuvertet med dnr 20/121. Handlingarna ska vara inkomna till KMH senast sista ansökningsdag.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar ca 1300 studenter om året inom utbildningsprogram för bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Relaterad kontakt