Lektor i pedagogik och forskningsmetoder

KMH ledigförklarar härmed en anställning som Lektor i pedagogik och forskningsmetoder med placering vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle (MPS). Anställningen är tillsvidare 50 % av heltid. Provanställning tillämpas.

Beskrivning av anställningen

Anställningen är förlagd till Akademin för musik, pedagogik och samhälle (MPS) som ansvarar för ämneslärarutbildning i musik och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt forskning inom musikpedagogik, musik och hälsa. Ämneslärarutbildningen innehåller Musik med didaktisk inriktning (120hp), musik, fördjupning med därtill hörande fem fördjupningsprofiler (90hp), UVK (60hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU, 30hp).

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, kursansvar och utveckling av kurser inom UVK – med särskilt ansvar för forskningsmetoder, speciellt kvantitativa metoder.
 • Handledning av självständiga arbeten på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå.
 • Forskning i pedagogik
 • Aktivt deltagande i utveckling av ämneslärarutbildningen i musik samt i KMH:s och akademins inre arbete
 • Samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (4 kap, 4 § högskoleförordningen).

För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs att:

 • den sökande har vetenskaplig kompetens eller motsvarande inom ämnesområdet pedagogik eller närliggande områden.
 • den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom vitsordade meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och/eller avancerad nivå.

Förmåga att kunna undervisa på svenska (eller annat nordiskt språk) och engelska är ett krav. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller de krav på språkkunskaper som ställs ska tillägna sig dessa inom två år.

Vid tillsvidareanställning av lektorer gäller att den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning inom två̊ år efter anställningstillfället. Prövning kan ske om motsvarande kunskaper har inhämtats på̊ annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor gäller generellt graden av den skicklighet som utgör behörighetskrav för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten (jfr. 4 kap 4 § högskoleförordningen).

Dessutom gäller som bedömningsgrunder enligt KMH:s anställningsordning:

 • Graden av vetenskaplig skicklighet, visad genom att ha utvecklat, lett och genomfört forskning av hög kvalitet.
 • Graden av pedagogisk skicklighet, visad genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet samt genom förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande och att sprida engagemang och intresse för ämnesområdet.
 • Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet.

Särskilt meriterande är egen forskning, erfarenheter av arbete med kursutveckling, handledning av självständiga arbeten, uppvisad bred kompetens i forskningsmetoder och därutöver kunskaper inom musikområdet visade t.ex. genom musikstudier, aktiv musikutövning eller relevanta vetenskapliga aktiviteter.

Genomgången utbildning i högskolepedagogik är meriterande.

Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till positiv utveckling av verksamheten.

Sökande kan komma att kallas till undervisningsprov och/eller intervju.

Övrigt

KMH strävar efter jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald inom lärarkåren. Flertalet lektorer vid KMH är män, varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning.

Ytterligare information:

Kontakta Akademichef vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle, Per-Henrik Holgersson, per-henrik.holgersson@kmh.se telefon 08-16 18 49

Facklig information: Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89, Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: filip.kvissberg@kmh.se, Torbjörn Gulz (SACO-S), torbjorn.gulz@kmh.se

Välkommen med din ansökan!

Märk den med ref.nr. 20/357, ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan ska vara inkommen till KMH senast den 23 september 2020 till registrator@kmh.se. Ansökningshandlingar ska lämnas i elektroniskt i pdf- eller wordformat. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via länkar till sociala medier.

Har du material som inte kan lämnas in elektroniskt, ska dessa skickas i tre (3) exemplar till: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Registrator, Box 27711, 115 91 Stockholm. Märk kuvertet med dnr 20/357. Handlingarna ska vara inkomna till KMH senast sista ansökningsdag.


Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar ca 1300 studenter om året inom utbildningsprogram för bl.a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Relaterad kontakt