Campus från Valhallavägen

Kvalitetsarbetet vid KMH får godkänt

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutade i april 2023 att kvalitetsarbetet vid Kungl. Musikhögskolan får godkänt.

UKÄ har sedan 2019 genomfört en granskning av KMH:s kvalitetssäkringsarbete. Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017–2023. Efter inlämnad självvärdering och två platsbesök av UKÄ:s bedömargrupp fick KMH omdömet ”Godkänt med förbehåll”, då bedömningsområdena Styrning och organisation samt Jämställdhet inte ansågs tillfredsställande. Se KMH:s resultat i Högskolekollen Länk till annan webbplats.

Kvalitetssystemet på KMH ansågs sakna uppföljning av utbildningsprogrammen i sin helhet. Likaså saknades tydliga ansvarsförhållanden för kvaliteten i genomförandet av program. Därtill ansågs jämställdhetsaspekten inte följas upp på kurs- eller programnivå. 

Sedan dess har kvalitetsarbetet utvecklats och fortsatt att implementeras fullt ut tack vare förtydligade processer och rutiner. En åtgärdsrapport lämnades in till UKÄ i februari i år.

"Ett intensivt arbete har bedrivits för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom KMH de senaste åren och det har burit frukt. UKÄ:s och bedömargruppens omdöme är mycket glädjande och vi kan nu fortsätta utveckla verksamheten med de nya uppföljnings- och utvärderingssystem som finns på plats", säger rektor Helena Wessman