För studenternas skull

Styrkan och utmaningen med den akademiska världen är dynamiken mellan lärosätets ledningsstruktur, det kollegiala inflytandet, studentrepresentationen och förvaltningsstödet. Det ligger en fantastisk spänst i att de fyra perspektiven samspelar.

Med lärosätets ledningsstruktur avser jag formell styrning och ledning av verksamheten. Det vill säga linjen från styrelse och rektor via akademichefer till den enskilda läraren.

På vägen finns lärosätesledningen där rektor samråder med prorektor och förvaltningsdirektör och rektors ledningsråd där också akademicheferna och en student ingår. På akademinivå finns exempelvis ledningsgrupper, studierektorer och de konstnärligt/vetenskapliga företrädarna som håller ihop utbildningsprogrammen.

Alltså en ganska typisk chefs- och beslutslinje för offentliga institutioner.

Det som skiljer är att ledningsstrukturen grundas på ett kollegialt inflytande, vilket betyder att lärosätets chefer och ledare vanligen hämtas bland lärare och forskare. Att som jag ha rekryterats ”utifrån” är ganska ovanligt. I den rektorsutbildning jag går är jag den enda som inte har disputerat och verkat som lärare och forskare vid ett eller flera lärosäten.

Förvaltningens chefer och medarbetare kommer ”utifrån” allihop. Många har arbetat länge inom den akademiska världen. Flera har höga akademiska examina, har kanske forskat eller arbetat som musiker och musiklärare. Som medarbetare inom förvaltningen tillhör de likväl inte själva akademin, men är helt nödvändiga för att akademin ska fungera.

Grovt förenklat ska förvaltningen vara garant för effektiv administration och tekniskt stöd i undervisning och forskning. Förvaltningen ska bistå studenter och lärare och se till att lärosätets ledning och kollegium har förutsättningar att agera i enlighet med lagar och förordningar. Ytterst handlar det om att värna rättssäkerheten för studenter och medarbetare.

Kvaliteten i själva undervisningen och forskningen säkras i den kollegiala linjen genom ”peer review”, granskning av sakkunniga kollegor. Sålunda passerar KMH:s alla styrdokument för kurser, utbildningsprogram och forskning en nämnd med av kollegiet valda specialister. I sitt arbete har Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) stöd av handläggare från förvaltningen.

Forskningen i sig själv granskas av experter från hela världen, samlade inom respektive forskningsområde. Även när vi granskas som lärosäte används peer review genom att exempelvis myndigheten UKÄ (Universitetskanslerämbetet) tillsätter bedömargrupper med experter från andra lärosäten.

Peer review används också vid rekrytering och befordran av lärare och forskare. Detta hanteras av Lärarförslagsnämnden. Också den är vald av kollegiet och har i sitt arbete stöd av förvaltningen.

För lärartjänster finns tre akademiska grader: adjunkt, lektor och professor. Vid rekrytering av eller befordran till lektor och professor inhämtas sakkunnigutlåtanden externt. För en lektor ska minst en person bedöma den sökandes kompetens konstnärligt/vetenskapligt, pedagogiskt och administrativt samt hens förmåga att samverka. För professorer görs denna bedömning av minst två sakkunniga, varav en utomlands ifrån. Sakkunnigutlåtanden baseras helt på skriftligt material inlämnat av den sökande.

Vid anställning av lektorer anordnar Lärarförslagsnämnden också undervisningsprov. Parallellt med nämndens granskning av de sökande genomför ansvarig chef en ”vanlig” rekryteringsprocess med intervjuer, referenstagning och MBL-förhandling.

Studenterna har representation såväl i den formella ledningsstrukturen och nämnderna, som inom ramen för facklig samverkan. Sålunda finns studenter med som ledamöter i exempelvis styrelsen, rektors ledningsråd, vid rektorsföredragningar då rektor formellt fattar beslut, i akademichefernas ledningsgrupper samt i UFN och Lärarförslagsnämnden. Studenterna har också representation i Centrala samverkansgruppen, Arbetsmiljökommittén och vid MBL-förhandlingar.

Och det är mycket viktigt, för det är ju för studenternas skull vi gör det vi gör.

Helena Wessman, den 20 september 2019.