Postpandemisk normalitet och ett fasansfullt krig

Jag har svårt att komma igång med bloggen. Skriver, raderar och skriver om. För KMH:s del finns mycket positivt att berätta, men ett krig har brutit ut. Rysslands attack mot Ukraina ockuperar varje tanke denna fredag den 25 februari år 2022.

På Wikipedia läser jag att Ukrainas nationella musikakademi Pjotr Tjajkovskij grundades 1913. Som namnet antyder var Tjajkovskij initiativtagare och för uppbyggnaden svarade tonsättarkollegorna Sergei Rachmaninov och Aleksandr Glazunov. Idag är musikakademin Ukrainas största med cirka 1.100 studenter, ungefär som KMH.

Här i Stockholm förbereder KMH:s studenter på utbildningarna för klassisk musik som bäst kvällens konsert med symfoniorkestern. Jazzstudenter ger examenskonserter varje kväll och saxofonklassen ska framträda i morgon. Publiken fyller salarna. En postpandemisk normalitet etableras.

Hur det är för musikstudenterna i Kiev har jag svårt att föreställa mig, men det måste vara fasansfullt.

Svenska nyhetsmedier rapporterar om hårda strider på flera håll i Ukraina och om hur invånare antingen flyr, ansluter till försvarsstyrkorna eller förskansar sig i sina hem. Kulturinstitutionerna är stängda och vi hör en museianställd berätta om hur de förbereder evakuering av samlingarna. Det ryska agerandet fördöms världen över och den Putinvänlige dirigenten Valerij Gergiev stängs av från sina uppdrag.

Det som sker är förfärligt och jag uttrycker härmed å KMH:s vägnar vårt stöd för det ukrainska folket och våra systerlärosäten i landet. Må ukrainarnas motstånd och omvärldens sanktioner få Putin att backa.

KMH:s postpandemiska normalitet innebär att all undervisning nu sker på campus. Vi arbetar ikapp sådant som restriktionerna satt på vänt och diskuterar vilka nya arbetssätt vi ska ta med oss. För kontorspersonalen behåller vi möjligheten att vissa dagar arbeta hemifrån, så hybridmötena kommer definitivt att fortsätta.

Förra veckan fattade högskolestyrelsen beslut om Årsredovisning 2021 och Budgetunderlag 2023-2025. Dokumenten har stor strategisk betydelse och är viktiga kanaler för kommunikationen med KMH:s huvudman staten. Som grund för styrelsens beslut ligger ett gediget arbete och många har varit involverade.

KMH:s verksamhet har under pandemiåret 2021 omfattat 1.420 studenter, varav 678 programstudenter inom konstnärliga kandidatprogram, 239 inom lärarutbildningarna och 503 inom fristående kurser.

I vårens ansökningsomgång öppnade vi 13 program på grundnivå och 18 program på avancerad nivå samt ämneslärarprogram och kompletterande pedagogisk utbildning. En nyhet var kandidatprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi. Utöver programmen har KMH erbjudit 46 fristående kurser.

Ovanligt många sökte till utbildningsprogrammen, men antalet antagna låg på ungefär samma nivå som 2020. Till fristående kurser var antalet sökande och antagna betydligt högre än 2020, vilket bland annat har sin grund i regeringens extrasatsning på livslångt lärande.

Inom högre utbildning är prestationsnivå ett viktigt nyckeltal, vilket enkelt uttryckt är ett mått på i vilken grad studenterna avslutar påbörjad kurs. Ett utbildningsprogram är uppbyggt av ett antal kurser och heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng per läsår.

Vid KMH yvs vi över en stadigt hög prestationsnivå runt 90 procent. Förra året blev den extra hög eftersom de utökade restriktionerna i december 2020 ledde till att examinationer fick skjutas fram. Nyckeltalet för 2021 blev därmed uppseendeväckande 95 procent.

KMH:s forskning står sig väl i nationell och internationell jämförelse. Under 2021 fick vi vår första postdoktor finansierad av Vetenskapsrådet. Våra forskare har sökt och fått extern finansiering för ett antal viktiga forskningsprojekt, både nationellt och internationellt. Under 2021 har fyra externfinansierade forskningsprojekt varit placerade på KMH och våra medarbetare har genom samverkan med andra lärosäten och med företag varit verksamma i ett stort antal projekt.

Ett prestationsmått inom forskningsverksamheten är antalet refereegranskade publikationer. Det totala antalet refereegranskade publikationer har ökat under de senaste åren och uppgick i fjol till 55 stycken, vilket är högt i förhållande till vår basanslag för forskning.

KMH:s konsertverksamhet utgör en viktig kontaktyta med det omgivande samhället och är en betydande del av KMH:s kärnverksamhet. Under 2021 genomförde vi närmare 300 konserter inklusive studentdrivna festivaler. Det totala antalet konsertbesökare på plats uppgick till drygt 8.000 och merparten av dessa besök skedde under hösten.

Under året fortsatte vi att livesända konserter och studentdrivna festivaler via YouTube. Cirka 200 konserter har digitalt under året. KMH:s YouTubekanal har växt med över 600 prenumeranter och haft drygt 160.000 visningar.

Årets ekonomiska resultat visar ett underskott på 480 tkr fördelat på 623 tkr i underskott för utbildningen och 143 tkr i överskott för forskningen. Utfallet är bättre än väntat vilket främst förklaras av det utökade basanslaget för forskning som KMH tilldelades i den forskningspolitiska propositionen och av regeringens pandemirelaterade satsningar.

Som synes finns det mycket positivt att berätta om KMH:s verksamhet, men i idag finns mina tankar framförallt hos alla de människor som drabbas av Rysslands anfall mot Ukraina.

Helena Wessman, den 25 februari 2022