Nu måste staten omedelbart ta sitt ansvar och stärka finansieringen

En våg av vrede sveper genom sociala medier sedan studenter vid kammarmusikutbildningen vid Edsberg startat en namninsamling för att stoppa nedskärningar i undervisningen. Vreden vänder sig mot mig och ansvarig akademichef. I kommentarsfälten uttrycks hårda ord om KMH:s rektor som efter utspel om problem med musiklivets kompetensförsörjning nu gör detta vansinniga.

Jag förstår vreden och tycker själv att nedskärningarna går på tvärs mot min kamp för en stark och sammanhållen utbildningskedja, men önskar att fler kunde lyfta blicken och se orsakssambanden. De besparingar vi nu tvingas göra inom KMH – och som berör samtliga utbildningar och hela förvaltningen – beror inte på kompetensbrist hos ledningen utan är ett resultat av tjugo års "effektivisering" av statlig förvaltning. En effektivisering som bestått av årliga "produktivitetsavdrag" och en strävan efter "ökad styrning och kontroll" av verksamheten.

Produktivitetsavdraget infördes i slutet av 1990-talet och innebär att anslagen aldrig räknas upp i takt med kostnadsökningarna i akt och mening att statliga myndigheter ska minska sina kostnader med 1-2 procent per år.

Statens ökade styrning och kontroll betyder allt ifrån omfattande externa granskningar och en ymnig inrapportering till departement och myndigheter, till en förväntan på en detaljerad dokumentation av våra utbildningar och omfattande system för att säkra kvaliteten. I begreppet styrning och kontroll ligger också den omfattande planeringsprocess som ligger till grund för hur resurserna fördelas internt inom KMH och som styr i vilken ordning arbetsinsatser inom myndigheten ska prioriteras.

De nedskärningar kammarmusikutbildningen vid Edsberg och övriga KMH står inför springer också ur det faktum att statens ersättningsbelopp för utbildningsområdet musik, den så kallade musikprislappen, inte på något vis motsvarar behoven inom högre musikutbildning.

Redan när ersättningsbeloppen infördes i början av 1990-talet hamnade musikområdet för lågt och när de konstnärliga ersättningsbeloppen justerades i slutet av 1990-talet släpade musiken efter. Idag ersätts utbildningsområdet musik med knappt halva (!) beloppet jämfört med teater, som har liknande utbildningsupplägg och logistikbehov.

I reda siffror kan musikprislappens 233.194 kr per helårsstudieplats jämföras med 336.002 kr för konst, 359.478 kr för dans, 493.198 kr för teater och 544.128 kr för opera. Högst inom de konstnärliga ersättningsbeloppen ligger media med 605.090 kr per helårsstudieplats.

Ansvaret för produktivitetsavdraget, kravet på styrning och kontroll och musikprislappens storlek ligger hos KMH:s huvudman; staten. Jag har sedan jag tillträdde som rektor 2019 drivit på för starkare finansiering av KMH:s verksamheten och sedan ett par år specifikt för en höjning av musikprislappen, vilket skulle komma samtliga musikhögskolor till del. Jag menar att musikprislappen minst borde vara på samma nivå som för teater.

Till ovan nämnda långsiktiga försvagning påverkas KMH:s ekonomi nu också av kraftigt ökade pensionsavgifter och stora kostnadsökningar för lokaler (indexuppräkning av hyran, dyrare el och värme); av att utökade utbildningsuppdrag med anledning av pandemin nu har tagits bort; och av en underproduktion med anledning av pandemin, vilket betyder att vi inte producerat tillräckligt med examinerade högskolepoäng för att få hela ersättningsbeloppet.

Enligt regeringens uppdrag och styrelsens direktiv är det rektors ansvar att agera så att KMH:s övergripande budget är i balans. Rektor har i sin tur uppdragit åt KMH:s akademichefer och högskoledirektör att inom sina respektive enheter planera verksamheten så att den ryms inom given ekonomisk ram.

Då KMH:s tre akademier alla visade underskott i verksamheten 2022 och högskoleförvaltningens kostnader överstiger de medel som finns tillgängliga är det de fyra chefernas ansvar att genomföra besparingar inom respektive verksamhet. Akademiernas underskott uppgick totalt till nästan 8 miljoner kronor. För att uppnå en budget i balans måste antingen intäkterna ökas eller kostnaderna minskas med motsvarande belopp på årsbasis.

Institutionen för klassisk musik, dit kammarmusikutbildningen vid Edsberg hör, behöver spara 1,5 miljoner kronor, varav 510.000 kr nu drabbar Edsberg. Övriga klassiska utbildningar på KMH har tidigare genomgått liknande stålbad. Även om man inom institutionen minskar den interna administrationen slår det hårt mot undervisningen. Besparingar görs inom hela institutionen och att undanta Edsberg från besparingarna är inte möjligt.

Jag förstår studenternas och musiklivets bestörtning över detta. Edsberg erbjuder utbildning av mycket hög kvalitet och rankas bland de främsta i sitt slag i Europa. En av anledningarna till det är, förutom lärarkrafter och miljö, att kammarmusikutbildningen hittills haft betydligt större resurser än andra klassiska program i landet.

Eller för att uttrycka det annorlunda: Edsberg är en av få klassiska musikutbildningar i landet som har haft resurser i närheten av det som verkligen behövs för utbildningar av "internationellt sett hög kvalitet", som regeringens mål för högre utbildning lyder. Jag skriver "i närheten av" för också Edsberg skulle behöva mer resurser och verkligen inte mindre.

För tydlighets skull vill jag betona att besparingar också görs inom KMH:s förvaltning. Då någon slutar tar vi bort eller vakanthåller tjänster så långt det går, vilket betyder att de som är kvar får ta på sig fler arbetsutgifter. Vi har tvingats införa köpstopp på biblioteket och jobbar hårt för att hitta smarta, billigare lösningar då IT-nätverket ska bytas ut. Vi tränger ihop oss på färre kontorsplatser för att kunna hyra ut en korridor till extern part och kommer sannolikt inom kort sluta avtal om flerårig andrahandsuthyrning av en större eventlokal. Och, inte minst, ser vi med kritisk blick på våra administrativa processer för att förenkla så mycket som lagen och granskande myndigheter tillåter.

En anledning till att jag 2019 åtog mig uppdraget som rektor för KMH, var att jag ville tillskapa större resurser för våra utbildningar. Som ledamot av KMH:s styrelse under några år hade jag konstaterat en kraftig nedgång sedan jag själv var musikerstudent på 1980-talet. Jag har i denna blogg uppehållit mig kring besparingarna inom Institutionen för klassisk musik, men jag är högst medveten om att resursbristen drabbar samtliga utbildningsprogram vid KMH.

I den vrede som vänds mot mig gällande besparingarna på Edsberg finns skarp kritik angående hur åtgärderna kommunicerats. Jag tar mitt ansvar för detta och hoppas kunna göra bättre nästa gång. För det kommer garanterat en nästa gång om inte staten omedelbart tar sitt ansvar och stärker finansieringen av högre musikutbildning. Som jag skrivit många gånger tidigare har urholkningen av anslagen nått en tippningspunkt och nedskärningarna på Edsberg är ett mycket smärtsamt exempel på det.

Helena Wessman, den 14 juni 2023.