Utbildningar inom musikpedagogik

Samtliga program och fristående kurser inom musikpedagogik.

Program

 1. Ämneslärare i musik och annat ämne Programmet gör dig till lärare i musik och ett annat ämne. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasiet. Du utvecklar ditt musicerande och får goda grunder i olika musikämnen på KMH. Ditt andra ämne...

 2. Ämneslärare i musik med fördjupning i musik Programmet gör dig förberedd att undervisa på gymnasieskolans estetiska program, i kulturskolan och andra musikutbildningar. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasieskolan. Du kommer att få...

 3. Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU Ett utbildnings­program för dig som arbetar inom ämnesområdet musik, och vill bli musiklärare med lärarexamen. Du ska ha ämnesstudier i musik från högre musikutbildning motsvarande 120 hp. Du blir ämneslärare...

Fristående kurser

 1. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 2. Gehörsbaserad stråkmetodik violin, viola Kursen ger dig som planerar att undervisa i violin eller viola praktiska och teoretiska verktyg för nybörjarundervisning enligt Suzukimetoden. Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning...

 3. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 4. Grundläggande musiklära i teori och praktik Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskap i och förståelse för musiklära och musikteori. För att klara undervisningsnivån i kursen bör du ha goda sång- och spelfärdigheter samt kunna...

 5. Handledarutbildning för lärare Kursen ges på avancerad nivå och ger dig nödvändiga verktyg för att arbeta som handledare för lärarstudenter inom deras verksamhetsförlagda undervisning, så kallad VFU. Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen...

 6. Hållbart yrkesliv inom musik Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld? I den här kursen får du möjlighet att reflektera kring dina egna...

 7. Instrumentalmetodik 1 Detta är kursen för dig med goda instrumentkunskaper som vill undervisa i musik på nybörjarnivå. Du får lära dig att planera och genomföra undervisning med fokus på spelteknik och instrumentkunskap. Kursen gör dig väl förberedd...

 8. Körmetodik 1 Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina färdigheter i körledning. Intresset för körsång och behovet av välutbildade körledare är stort i landet – 600 000 sjunger i kör bara i Sverige. Det är en av våra största folkrörelser och...

 9. Körmetodik 2 Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta utveckla dina kunskaper och färdigheter i körledning. Behörighet Det förutsätts att du har en egen kör att arbeta med och minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet musik innefattande...

 10. Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet Kombinera dina erfarenheter av musicerande med fördjupning i aktuell musikpedagogisk forskning. Kursens grund är KMH:s forskning i musikpedagogik med profilen musikalisk kunskapsbildning. Musikalisk...

 11. Musikteorimetodik 1 Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina färdigheter inom undervisning i musikteori. Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som för kursen innebär högskolestudier om minst 60 hp...

 12. Musikteorimetodik 2 Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta utveckla dina färdigheter inom undervisning i musikteori. Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som för kursen innebär högskolestudier om...

 13. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...

 14. Rytmik och instrument 1 Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur rytmik kan användas som metod inom instrumentalundervisning i barngrupper. Kursen riktar sig till instrumentallärare och syftar till att ge grundläggande kunskaper om barns...

 15. Rytmik och instrument 2 Kursen vänder sig till instrumentallärare, och är en fortsättning på kursen Rytmik och instrument 1. Rytmik och instrument 1 Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomgången kurs Rytmik och instrument 1...

 16. Rytmik – Musik – Metodik, steg 1 Kursen ger dig grundläggande kunskaper i användandet av rytmik som metod i musikundervisning med fokus på motorisk och musikalisk utveckling hos barn och ungdomar. Kursen vänder sig till dig som lärare inom olika...

 17. Rytmik – Musik – Metodik, steg 2 Kursen ger dig grundläggande kunskaper i användandet av rytmik som metod i musikundervisning med fokus på motorisk och musikalisk utveckling hos barn och ungdomar. Kursen vänder sig till dig som lärare inom olika...

 18. Sångmetodik 1 Kursen ger dig beredskap att undervisa och leda sångelever på grundläggande nivå. Behörighet Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i sång och som vill ta...

 19. Sångmetodik, fördjupning Kursen ger dig beredskap att undervisa och leda sångelever på hög konstnärlig nivå. Behörighet Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i sång....

 20. Ämnesdidaktik för orkesterspel och körsång Ämnesdidaktik handlar om hur du bäst undervisar i ett ämne. Hur du lägger upp din undervisning, vad den ska handla om och hur den bör organiseras för att alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar för...