KMH:s organisationsutveckling

Sedan vårterminen 2016 pågår en organisationsöversyn. Startskottet var styrelsens beslut den 6 november 2015. Här berättas mer ingående om bakgrunden till arbetet.

Utvecklingsarbetet har sin utgångspunkt i KMH:s vision och strategier, som pekar mot ökad samverkan mellan utbildningar, likvärdig kvalitet för studenterna och pedagogisk utveckling med bibehållen identitet. Högskolestyrelsen konstaterade också att det finns ett stort behov av att bättre nyttja tillgängliga resurser

Styrelsen beslöt därför att uppdra åt rektor att initiera en genomlysning av KMH:s organisation för utbildning och forskning, dvs. institutionsindelning. De övergripande effektmålen som styrelsen vill uppnå med en sådan genomlysning, och en därpå följande utveckling av KMH:s institutionsindelning är:

• ökad kvalitet i utbildning och forskning
• likvärdig kvalitet för studenterna, pedagogisk utveckling med bibehållen identitet
• större möjligheter till ökad bredd och djup i utbildningen
• bättre samverkan mellan utbildningar och institutioner inom högskolan och med det omgivande samhället,
• större möjligheter för studenterna att kunna gå över dagens institutionsgränser, samt
• lägre institutionsgemensamma administrationskostnader för att frigöra medel för utbildning och forskning.

Uppdaterad 2017-04-07