Provbeskrivning

Nedan finns information om vad du som sökande förväntas förbereda för de tre proven kallade G1-prov, G2-prov i musikteori samt L-prov.

G1-prov, del 1 – sång och spel utökat med övriga färdigheter

Provet spelas in och laddas upp, filmen eller filmerna ska sammanlagt vara max 12 minuter. Berätta i början av filmen vilket prov du ska göra. För bedömningsarbetet är vi tacksamma om du som söker kan redigera flera filmklipp till en film. I början av din första film får du gärna göra en kort presentation om dig själv på max en minut. Berätta något om ditt intresse för musik och vad som gör att du söker till utbildningen.

Du ska förbereda en valfri sång och en obligatorisk sång.

 • Den valfria sången ska du framföra utantill, och den bör vara vald utifrån vad du anser dig vara allra bäst på.
 • Den obligatoriska sången får du i samma utskick som kallelsen till prov. Du kan också hitta den genom att klicka på följande länk Pdf, 229.4 kB.

Du ska framföra båda sångerna utan förstärkning till eget ackompanjemang på piano och/eller akustisk gitarr. Du får gärna använda dig av gitarr på en sång och piano på den andra. Du får transponera den obligatoriska sången till en tonart som passar dig. Ackompanjemanget till sångerna skall innehålla minst fyra olika ackord.

Övriga färdigheter

 • Här kan du visa upp en övrig färdighet, till exempel ett biinstrument om max ett filmklipp på 3 minuter.

G1-prov, del 2 – Härmningsövningar

(Provet genomförs på distans i v. 21, i programmet Zoom)
Provet går till på följande sätt:

 • Du kommer att få härma minst 4 rytmer och 4 melodier om vardera cirka 2 takter i stigande svårighetsgrad. Rytmhärmning sker med handklapp och melodihärmning med sång.

Beräknad tid för provet är ca. 10 minuter Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

G2 Musikteori

(Provet genomförs på distans i v.21, i programmet Zoom)

Del 1 Musiklära

 • Du får se ett antal musikexempel på datorskärmen och ska muntligt svara på frågor om vanliga musikaliska begrepp. Det handlar om tonhöjder, intervall, tonarter, taktarter, noter och pauser.
 • Du förväntas kunna läsa noter i både diskant- och basklav. Exempel på frågor: Vad heter denna ton? / Vilket intervall är detta? / Vilken durtonart har dessa förtecken? / Vilket notvärde saknas för att takten ska bli fullständig?

Del 2 Gehör

 • Du får höra en melodi och ska sedan härma den med din röst. Sedan visas några olika notbilder och du ska tala om vilken av dem som stämmer överens med melodin som du hörde.
 • På samma sätt får du härma en rytm och sedan tala om vilken notbild som stämmer överens med den.
 • Du får även höra en ackordföljd och tala om vilken notbild (ackordanalys) som hör ihop med den. Uppgiften innehåller treklanger och fyrklanger (C, Cm, C7, Cmaj7, C6, Cm7 eller Cm7(b5).

Del 3 Harmonilära

 • Du får se några olika ackord utskrivna med noter och ska tala om vad ackordet heter (ackordanalys).
 • Du får se en ackordföljd noterad med funktionsanalys (t ex T, Sp7) eller steganalys (till exempel, IIm7) och ska tala om hur ackorden skrivs med ackordanalys. Uppgiften innehåller funktionerna T, S, D, paralleller och mellandominanter. Väljer du steganalys så är det diatoniska (skalegna) treklanger och sekundärdominanter.

Beräknad tid för provet är ca. 15 minuter För godkänt resultat på G2 provet krävs att du är godkänd på alla tre delarna; Musiklära, Gehör och Harmonilära. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

Tips på övningsmaterial

Du kan förbereda dig för provet i musiklära genom att arbeta med någon bok om musiklära, till exempel:

 • Roine Jansson: Musikguiden
 • Ola Eriksson: Musiklära, gehörsträning, visharmonisering
 • Roslund: Musiklära, en handbok

Du kan förbereda dig för provet i satslära genom att arbeta med någon bok i sats-/harmonilära till exempel:

 • Sten Ingelf: Praktisk Harmonilära och Ackordspel
 • Jansson/Åkerberg: Traditionell harmonilära (s. 1-48, 194-197)

Du kan förbereda dig för gehörsprovet genom att planka låtar (skriva ner med noter) från inspelningar. Skriv melodi, rytm och ackord. Öva också notläsning i både diskant- och basklav samt att sjunga efter noter, bra övningsmaterial är till exempel:

 • Lars Edlund: Modus Vetus
 • Jonas Nyström: Prima Vista, att sjunga efter noter – från grunden

Du kan också̊ hitta bra övningsmaterial på̊ nätet, t ex på̊ dessa sidor:

 • musikteori.com
 • musikteori.se
 • musictheory.net

L-prov

LS 19.6 Antagningsprov i musikterapi. Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativet KMH-75000.

Provets genomförande

Delprov A
Videofilm, instrument/sång: Provet ska spelas in som en eller flera videofilmer. Du ska själv välja två eller tre musikstycken som visar din bredd, din färdighet på huvudinstrumentet samt din förmåga till musikaliskt uttryck. Du framför styckena solo eller med kompgrupp/ackompanjatör som du ordnar själv, det kan också vara en inspelad bakgrund. För dig som söker på sång får högst ett stycke vara a cappella. Filmen/Filmerna ska vara max 12 minuter tillsammans. Inled varje film med att legitimera dig, visa din legitimation och ditt ansikte. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas. För bedömningsarbetet är vi tacksamma om du som söker kan redigera flera filmer till en film.

Delprov A bedöms som godkänt eller underkänt. Du som är godkänd på Delprov A (Videofilm instrument / sång), kommer att kallas vidare till både G-prov och L-provet Delprov B och C.

Delprov B och C genomförs på distans vid ett och samma tillfälle v. 22, onsdag och torsdag 2-3 juni.

Delprov B
A prima vista, instrument/sång: Provet kommer att göras på distans i Zoom vid samma tillfälle som Delprov C nedan. Kom ihåg att du behöver ha ditt huvudinstrument när detta prov äger rum. För sökande på trummor räcker det med virveltrumma/övningsplatta.

Provet går till på följande sätt: Du ska spela eller sjunga ett musikstycke direkt från notbladet. Noten delas med dig vid provtillfället. Musikstycket kan innehålla såväl noter som ackordanalys. OBS! du måste alltså̊ ha tillgång till ditt huvudinstrument vid detta prov.

Delprov C
Musikaliskt samspel. Provet kommer att göras på distans i Zoom vid samma tillfälle som Delprov B ovan. Kom ihåg att du behöver ha ett valfritt biinstrument när detta prov äger rum.

Provet går till på̊ följande sätt:

 • Du ska i en fri improvisation samspela tillsammans med en jurymedlem. Du väljer fritt vilket biinstrument du vill använda dig av.
 • Du samtalar därefter med juryn om hur du upplevde det musikaliska samspelet.

Beräknad tid för provet är ca. 15 minuter

L-provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. Vid godkänt resultat sker urval baserat på antal poäng.

Teknisk information om videofilmerna

 • Inled filmen med att visa din legitimation och ditt ansikte, samt berätta vilket prov du ska genomföra.
 • Filmerna ska genomföras i en obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar/redigera (såsom intonations – och/eller rytmiska tillrättalägganden) är tillåtna.
 • Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik, och utan distorsion och brus.
 • Format på film/filmerna ska helst vara upplösning 720p eller 1080p och filformatet Mp4, Avi eller Quicktime.
 • Film/filmerna skall tillsammans vara max 12 minuter totalt. För bedömningsarbetet är vi tacksamma om du som söker kan redigera flera filmklipp till en film om max 12 minuter).
 • Vid live-proven rekommenderar vi att du som söker har tillgång till en dator med bra uppkoppling. Erfarenheter från tidigare år var att sökande som använde sig av surfplatta, smartphone eller liknande hade mer tekniska utmaningar.
 • Vi rekommenderar att du som söker har en telefon till hands om tekniska problem skulle uppstå.

Relaterad kontakt