Ämneslärarprogrammet

Undervisa i världens största språk – musik! På KMH möter du en bred mix av musikstilar och personligheter som hjälper dig att utvecklas som musiker och lärare. Många av landets mest framstående lärare i musik undervisar här och vi tar vara på talang och låter kreativiteten flöda. Som student får du massor av inspiration och lär dig också att inspirera andra att använda musik.

Läser du KMH:s lärarprogram får du det bästa av två världar, den vetenskapliga musikpedagogiken och fördjupade kunskaper i det konstnärliga ämnet musik. En trygg arbetsmarknad väntar dig som väljer att bli lärare. Det finns ett stort behov av legitimerade lärare som kan arbeta i flera ämnen i både grundskolan, gymnasieskolan och kulturskolan.

På KMH har du de bästa förutsättningarna för att bli lärare i musik med 900 studenter under samma tak att spela och öva tillsammans med. Dessutom får du undervisning av de främsta pedagogerna och musikerna.

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som musiklärare och ger behörighet att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Det ger dig goda ämneskunskaper inom två olika ämnen om du väljer musik med annat ämne, annars kan du välja att helt fördjupa dig i musikämnet. Du får såklart även den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare.

Utbildningens upplägg

Ämneslärarprogrammet bygger på fyra gemensamma delar för alla studenter och två ämnesalternativ:

1. Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, 60 hp.

Du lär dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier om bl.a. lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap och muntlig framställning.

2. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 30 hp.

Består av tre till fyra olika perioder av praktik på olika skolor där du via KMH placeras hos handledarutbildade musiklärare för att få hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

3. Självständigt arbete, 15 hp + 15 hp.

I utbildningen ingår två självständiga arbeten. Det första ges på grundnivå inom fördjupning i musik mot gymnasieskolans estetiska program eller inom ämne två vid SU. Det andra självständiga arbetet genomförs termin 9 inom musik med didaktisk inriktning på avancerad nivå.

4. Musik med didaktisk inriktning, 120 hp

Består av studier i sång, piano, gitarr, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik, musikhistoria och musikteori. Här får du också klassrumsdidaktik, träning i att leda undervisning i klass, ensemblespel och körsång. Du blir ämneslärare i musik.

Alternativ 1, musik med andra ämnesstudier på Stockholms universitet, 90 hp

Om du väljer ett andraämne som inte är musik, studerar du under tre terminer på Stockholms universitet. Du får en bred utbildning som ger dig stora möjligheter till anställning i svenska skolan. Du väljer ditt andraämne under vårterminen i årskurs 1.

Mer om alternativ 1

Alternativ 2, musik med fördjupning i musik mot gymnasieskolans estetiska program, 90 hp

Om du väljer alternativ 2 innebär det musik med ytterligare fördjupning i musik. Du har dina profilstudier parallellt med programmets övriga fyra delar. I studierna ingår profilspecifik metodik samt övningsundervisning. Här blir du ämneslärare i musik med fördjupade kunskaper i den profil du väljer. Du får en god utbildning för att verka även som lärare i kulturskolan.

Mer om alternativ 2

Antagningsprov till ämneslärarutbildningen i musik genomförs på distans

Musikhögskolorna har sedan tidigare enats om gemensamma antagningsprov till ämneslärarutbildningen i musik.

Proven består av tre olika prov och benämns som G-prov.länk till annan webbplats Under rådande omständigheter är det inte möjligt att genomföra alla G-prov på ett likvärdigt sätt vid de olika musikhögskolorna. I stället kommer varje högskola att utforma G-proven utifrån sina möjligheter. Gemensamt för alla högskolorna är att det så kallade G3-provet utgår vilket innebär att ensembleledning och samspel inte kommer att testas i G-provet.

Ett godkänt G-prov från en musikhögskola kommer i år att kunna tillgodoräknas vid övriga högskolor. Du gör G-provet vid den musikhögskola som du valt som förstahandsval. Resultatet av årets G-prov kommer inte att kunna tillgodoräknas vid antagningen 2021.

Vi vid KMH arbetar för fullt med att utforma årets antagningsprov som kommer att genomföras på distans. Håll utkik på vår hemsida för kommande information.

Högskolor som ingår i samarbetet: Samarbetet om gemensamma antagningsprov sker mellan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Högskolan för Scen och musik i Göteborg, Musikhögskolan i Piteå, Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan, Ingesund och Musikhögskolan i Malmö.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet som innebär områdesbehörighet 6c eller A 6c samt godkänt antagningsprov för denna utbildning.

Se utbildningsplanen och provbeskrivningarna för detaljerad information om antagningsprovet. Provbeskrivningar för de fyra olika profilerna inom musik som fördjupning hittar du under alternativ 2, musik med musik .

Vår lärarkår – aktiva musiker och välutbildade musikpedagoger

I ämneslärarprogrammet kommer du att få träffa både utövande professionella musiker, konstnärliga professorer och disputerade lärare som alla har djupa kunskaper om dagens musikliv och musikutbildning. De månar om att du ska stå väl rustad som musiklärare alldeles oavsett var du tänker dig att arbeta.

Som student får du massor av inspiration och lär dig också att inspirera andra att använda musik.

För att kunna utveckla dina färdigheter inom musik har du tillgång till högskolans toppmoderna övningsrum nästan dygnet runt – en kreativ och flexibel studiemiljö som ger dig de bästa förutsättningarna för att bli lärare i musik.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildning ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Stora pensionsavgångar väntar för många yrkesverksamma lärare vilket innebär att behovet av välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation är stort i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Detta program ger dig behörighet att undervisa i grund- och gymnasieskolan, men ger dig även mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolan.

Många musik- och kulturskolor ser gärna att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation. Ämneslärarprogrammet på KMH ger dig en gymnasielärarexamen som är ett krav när du ansöker om att få din lärarlegitimation.