Musiker, nordisk master i folkmusik – NoFo

Masterprogrammet i nordisk folkmusik ger en hög konstnärlig kompetens i ensemblespel utifrån folkmusiktraditioner i Sverige, Finland, Danmark och Norge. 

KMH erbjuder en gemensam nordisk folkmusikutbildning på masternivå tillsammans med:

 • Sibelius-Akademin (SibA) i Helsingfors, Finland
 • Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (SDMK) i Esbjerg, Danmark
 • Ole Bull Akademiet i Voss, Norge

Fokus på samarbete och utbyte

Du ansöker till ett lärosäte och utbildningen leder till masterexamen vid ditt hemmalärosäte.

Programmet drar nytta av gruppsamverkan samt den kompetens och utbildningskultur som finns hos respektive partnerhögskola, vilket ger en god grund för och en aktuell inblick i nordisk folkmusik samt ett unikt tillfälle för internationellt och interkulturellt utbyte.

Den första terminen och delar av den sista terminen läser du på KMH. De andra terminerna läser du på plats vid partnerhögskolorna via utbytesstudier.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1 (KMH):

Instrumental­studier 1
Ensemble, komposition och arrangering 1
Music management ur ett nordiskt perspektiv och folkmusikseminarier 1
Valbara kurser
Examens­arbete

Termin 2 (SDMK):

Instrumental­studier 2
Ensemble, komposition och arrangering 2
Music management ur ett nordiskt perspektiv och folkmusikseminarier 2
Valbar kurs
Examens­arbete (på distans från KMH)

År 2

Termin 3 (SibA):

Instrumental­studier 3
Ensemble, komposition och arrangering 3
Music management ur ett nordiskt perspektiv och folkmusikseminarier 3
Valbara kurser
Examens­arbete (på distans från KMH)

Termin 4:

Instrumental­studier 4 (KMH)
Ensemble, komposition och arrangering 4 (Ole Bull)
Music manage­ment ur ett nordiskt per­spektiv och folk­musik­semi­narier 4 (KMH)
Valbar kurs (Ole Bull)
Examens­arbete (KMH)

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Antagning sker vartannat år och undervisningsspråk är engelska.

Om utbildningen

För att förbereda för den framtida yrkesrollen genomförs kurser vars målsättning är att fördjupa kunskaperna på huvudinstrumentet, i ensemblespel, arrangering, komposition och musikteori. Även kurser i marknadsföring, scenisk gestaltning och frilanskunskap ingår. Utbildningen inkluderar valbara kurser och studentdrivna konstnärliga projekt och ett examensarbete.

Vi hade de bästa lärarna på alla lärosäten och träffade fantastiska människor överallt. Och det bästa var att jag kunde göra båda delarna – vara solomusiker och göra min grej samtidigt som jag fick vara med och starta ett framgångsrikt band (Rim) och testa en massa idéer!
Sunniva Abelli, tidigare student

Programmets kurser

Varje lärosäte bidrar med sina specialistkunskaper för att du ska kunna utvecklas som musiker, och de är paketerade i följande kurser.

Instrumentalstudier

Undervisningen inom huvudinstrumentet utgår från din egen profilering och ditt examensprojekt, varför det faktiska innehållet och fördelningen av olika moment kan se mycket olika ut för varje student. Student och konstnärlig handledare/huvudlärare lägger tillsammans upp innehållet i kursen. Trots uppdelningen i terminsvisa kurser fördelade på fyra olika lärosäten kan huvudinstrumentstudierna betraktas som en sammanhängande helhet över två läsår.

Följande moment ingår normalt i instrumentalkurserna oavsett instrument/sång:

 • Instrumentalteknik, med utgångspunkt från tekniker som används inom svensk och nordisk folkmusik,
 • Repertoarprofilering utifrån din profil,
 • Konstnärligt uttryck, tolkning, variation och improvisation inom genren,
 • Metodik vad gäller instrumental- och konstnärlig problematisering och självständigt artistiskt arbete,
 • Spel och sång till konsert och dans – utveckla förmågan att hantera och planera en framförandesituation,
 • Ergonomi – medvetandegöra hur du kan musicera och öva så att du inte skadar kroppen.

Ensemblespel

Ensemblespel har en central position i programmet. Till ensemblespelet är också kursens arrangerings- och kompositionsundervisning kopplad och du som student komponerar och arrangerar fortlöpande för ensemblespelet. Det är i ensemblespelet som du jobbar kreativt med att hitta nya sätt att uttrycka dig inom de olika nordiska folkmusiktraditionerna.

Speciellt fokus i ensemblespelet är på att lyssna, följa och leda, att spela musik med olika metrisk struktur, analys och utveckling av musikalisk form, repetitionsteknik och gruppdynamik i ensemblen.

Arbetsmarknadsförberedande kurser

Ett generellt mål som genomsyrar hela utbildningen är att övergången mellan utbildning och professionell verksamhet skall ske så smidigt som möjligt. Som ett led i denna strävan får du kunskaper i:

 • den internationella musikmarknaden för folkmusiker,
 • lagstiftning som rör en frilansande musiker,
 • upphovsrättsliga frågor,
 • konstruktion och förhandling av kontrakt,
 • information om olika nätverk, organisationer och arrangörer inom folkmusik.

Du får också en praktisk och teoretisk orientering i lokala folkmusiktraditioner avseende såväl stilistiska drag som historiska, sociokulturella och musikteoretiska aspekter.

Utöver detta ägnas speciellt intresse hur du kan arbeta med promotion, distribution och produktion av olika typer av informations-/PR-material.

Avslutande examensarbete

Examensarbeteskursen är, trots att den löper över samtliga fyra terminer, att betrakta som en sammanhållen kurs med ett tydligt slutmål. Delar av kursens aktiviteter sker vid utbildningens fyra olika lärosäten med handledare från KMH och delexamineras varje termin med examinator från KMH.

Kursen, vars slutmål är presentationen av ditt självständiga examensarbete, innehåller förutom ditt egna konstnärliga arbete och utveckling av de instrumentala färdigheterna även understödjande moment som syftar till att ge dig möjlighet att tillsammans med övriga kursdeltagare utveckla nya uttrycksformer för nordisk folkmusik.

Du får inom ramen för kursen möjlighet att utveckla din reflekterande förmåga och att formulera och redovisa detta. Detta sker genom seminarier och handledning där du ges möjlighet att sätta ditt eget konstnärskap i relation till frågor om kreativa processer, musikalisk estetik och kunskapsutveckling.

Du får också jobba med analys av nordisk folkmusik utifrån verktyg och analysmetoder som utvecklats inom de olika nordiska folkmusiktraditionerna – för att befrämja stilistisk medvetenhet och kreativitet inom ramen för musikalisk tradition.

Gemensam turné

Som förberedelse inför kommande arbetsliv planeras slutexaminationens konsert den fjärde terminen tillsammans av studentgruppen och genomförs inom ramen för en gemensam turné i de fyra deltagande nordiska länderna.

Efter studierna

En av de starkaste drivkrafterna bakom NoFo är att förbereda studenterna på ett yrkesliv som professionell musiker på en nordisk folkmusikarena.

Du får gedigna erfarenheter av att planera och genomföra olika framföranden med tanke på konstnärligt innehåll, marknadsföring och finansiering.

Dessutom får du möjlighet att planera en nordisk turné och ingå i en ensemble samtidigt som du fördjupar din konstnärliga skicklighet – ovärderliga kunskaper för en folkmusiker som söker en internationell karriär.

Tidigare studenter utmärker sig idag på den nordiska folkmusikscenen och arbetar alla som frilansande musiker i olika konstellationer.

NoFo har gett mig ovärderliga kunskaper, kontakter och erfarenheter för mitt professionella yrkesliv som musiker, utövare och musiklärare. Programmet utvecklade verkligen min vision och mitt mod, mitt pedagogiska arbete men framförallt allt tron på mig som musiker. Jag får använda mina NoFo-kunskaper varje dag, om det så är när jag undervisar fem-åringar i violin eller skapar ett solo-framträdande.
Sven Midgren, tidigare student

 • Typ av utbildning:

  Masterprogram

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  120

 • Anmälningsperiod:

  15 mars - 15 april 2019

 • Anmälningskod:

  KMH–35000
  Anmäl dig på antagning.selänk till annan webbplats

Relaterad kontakt