Musikpedagogik

Masterprogrammet i musikpedagogik utgör kompetensutveckling för dig med omfattande erfarenheter av musicerande. Det fungerar därmed som en värdefull mötesplats för professionellt verksamma inom olika musikområden.

En given grupp med denna erfarenhet är yrkesverksamma lärare i musik eller musiker med pedagogisk erfarenhet. Skriftliga reflektioner över musikalisk kunskapsbildning löper som en röd tråd genom hela programmet.

Fokus på musikalisk kunskapsbildning

Programmets grund är KMH:s forskning i musikpedagogik med profilen musikalisk kunskapsbildning. Musikalisk kunskapsbildning kännetecknas av lärande genom att musicera, att lyssna på musik och attperifert erfara musik.

Under programmet kombineras praktisk musikpedagogisk verksamhet med undervisning. Undervisningen grundas på vetenskaplig kritisk reflektion, oftast skriftlig, över musikalisk kunskapsbildning.

Musikpedagogisk forskning inbegriper också bredare sociokulturella och psykologiska processer. Detta omfattar hur musik kan beröra och påverka känslor, hur den formar världsbilder och vilken roll musik har vid identitetsskapande och mänsklig samvaro.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Musik­pedagogik som veten­skap och verk­samhet

Termin 2:

Musikalisk kunskaps­bildning ur ett veten­skapligt perspektiv
Veten­skaps­teori och metod

År 2

Termin 3:

Veten­skaps­teori och metod
Själv­ständigt arbete, magister­uppsats i
musik­pedagogik

Termin 4:

Veten­skaps­teori och metod
Själv­ständigt arbete, magister­uppsats i
musik­pedagogik

År 3

Termin 5:

Teoretiska perspektiv inom musik­pedagogik
Valbar kurs

Termin 6:

Teoretiska perspektiv inom musik­pedagogik
Valbar kurs

År 4

Termin 7:

Valbar kurs
Själv­ständigt arbete, master­uppsats i musik­pedagogik

Termin 8:

Valbar kurs
Själv­ständigt arbete, master­uppsats i musik­pedagogik

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet. Du ska ha något av följande:

 • lärarexamen eller motsvarande med minst 90 hp musik.
 • kandidatexamen med minst 90 hp musikvetenskap.
 • dokumenterad reell kompetens, t.ex. verksam musiker med redovisad erfarenhet av undervisning.

Sökande med annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som är nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalsgrunder

Tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för utbildningen.

Musikpedagogik som ämne

Kunskapsområdet för musikpedagogik vid KMH omfattar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik. Denna definition innebär en öppenhet för kontexter med och utan anknytning till undervisning, oavsett ålder, kultur eller historisk tid.

Forskningen och forskarutbildningen i musikpedagogik vid KMH har musikalisk kunskapsbildning som övergripande profil. Musikalisk kunskapsbildning kännetecknas av lärande genom musicerande, lyssnande och perifert erfarande.

Studier av området musikalisk kunskapsbildning utgör grundforskning inom det musikpedagogiska forskningsfältet. Resultat har bäring på undervisningen och utbildningen. Det är detta kärnområde som ger musikpedagogik på KMH sin specifika karaktär.

Den fysiska dimensionen i musik hör också till området musikalisk kunskapsbildning. Både gestik i samband med musicerande och en generell koppling mellan musik och rörelse studeras. Denna profilering innebär att både sociala, kulturella och praktiska dimensioner tillgodoses.

Om utbildningen

I masterprogrammet i musikpedagogik ska du relatera forskningsresultat om musikalisk kunskapsbildning till praktisk verksamhet inom utbildning, hälsa och kultur. Du har därför möjlighet att förena praktisk musikpedagogisk verksamhet med kritisk reflektion över musikalisk kunskapsbildning.

Om några av kurserna

Programmets första två kurser är Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet och Musikalisk kunskapsbildning ur ett vetenskapligt perspektiv. Dessa är uppdelade i tre block:

 • Musikalisk kunskapsbildning i praktik och teori
 • Forskningsmetodik
 • Akademiskt skrivande

I kurserna utgår vi från deltagarnas egna erfarenheter och praktiska exempel, och övningsuppgifter för intervju-, enkät- och observationsstudier. Därtill kommer att göra vetenskapliga studier om praktiskt musikaliskt/musikpedagogiskt arbete. Du kommer också att skriva kortare vetenskapliga och populärvetenskapliga texter om musikalisk kunskapsbildning, som bygger på svensk och internationell forskning i musikpedagogik. 

Utöver traditionella föreläsningar, workshops och seminarier sker enskilt lärande i grupp/samlärande. Studenterna får också granska varandras artiklar.

Termin 2-4 läser du Vetenskapsteori och metod. Du ska utveckla en fördjupad kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa metoder, samband mellan teori och metod samt reliabilitet och validitet. Du kommer att skriva vetenskapliga rapporter, och du kommer att genomföra en mindre studie av musikaliskt lärande i samarbete med praktiker. Av resultaten från studien ska du kunna dra slutsatser som utvecklar studiens valda verksamhetsområdet.

Termin 5 och 6 läser du Teoretiska perspektiv inom musikpedagogik. Du får en historisk överblick över val av frågeställningar, metoder och perspektiv i musikpedagogisk forskning. Du utvecklar din förståelse för hur samhälleliga och vetenskapliga trender kan påverka den enskilde forskarens syn på musik, på musikpedagogik som praxis- och forskningsfält och även på sin roll som forskare. Syftet är också att ge en introduktion till den teori- och metodutveckling som ägt rum inom området musikalisk kunskapsbildning.

Valbara kurser

Utbildningens valbara kurser ger viss möjlighet till individuellt anpassade studier. Utformningen avgörs dels av din kompetensprofil, dels av din förmåga att med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över området musikpedagogik i sin helhet.

Självständigt arbete

Masterprogrammet avslutas med ett självständigt arbete där du ska ha genomfört en vetenskaplig undersökning, skrivit en rapport om undersökningen, samt lagt fram rapporten på två disputationslika seminarier.

Efter studierna

Efter avslutad masterutbildning ska du ha fördjupad kunskap förståelse av musikpedagogik som kunskaps- och forskningsområde, i nutid och ur ett historiskt perspektiv, samt relationer till angränsande kunskaps- och forskningsfält.

Du har även förmåga att definiera och avgränsa ett relevant forskningsobjekt. Du kommer att självständigt kunna genomföra och rapportera en studie av ett forskningsobjekt med relevant vetenskaplig ansats – teoretiskt perspektiv och metod. Detta omfattar även kompetens att dra slutsatser om följden av forskningsresultat för undervisning och utbildning. Masterprogrammet i musikpedagogik ger därför behörighet till forskarutbildning.

Du ska även kunna samarbeta med praktiker i olika utvecklingsarbeten och kunna analysera kriterier för utvärdering och bedömning i musikpedagogisk verksamhet.

Utbildningen förbättrar dina möjligheter att få arbete inom utbildning, kultur och vård och hälsa.

 • Typ av utbildning:

  Masterprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  120

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Relaterad kontakt