Studera med funktionsnedsättning

Kungliga Musikhögskolan erbjuder alla att studera på lika villkor och att få samma möjligheter att uppnå goda studieresultat. Studenter med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd.

Det stöd och de anpassningar som erbjuds på skolan är individuellt anpassade utifrån den aktuella studiesituationen och är till för att underlätta studierna. Det riktade pedagogiska stödet beviljas dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

Vad räknas som en varaktig funktionsnedsättning?

I lagen definieras funktionsnedsättning så här: ”Varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.” (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir till ett hinder för dig i studierna kan du få stöd under din studietid på KMH. Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

Det riktade pedagogiska stödet beviljas dig som har en varaktig funktionsnedsättning. Om du har en tillfällig skada eller tillfällig funktionsnedsättning, omfattas du inte av det stöd som beskrivs på den här sidan utan då kontaktar du din institution för frågor om tillfälligt stöd.

Vilka olika former av stöd kan erbjudas?

Stöd som kan vara aktuella är till exempel anteckningsstöd, handledning i studieteknik, talböcker, TorTalk, individuell studieplan, anpassad examination.

Anteckningsstöd

Om du på grund av din funktionsnedsättning upplever att det är svårt att anteckna och lyssna samtidigt under föreläsningar och lektioner kan du få anteckningsstöd. Detta innebär att det är en kurskamrat som delar med sig av sina egna anteckningar efteråt. Det ersätter inte närvaro och du får därför endast anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar. Den kurskamrat som hjälper till som anteckningsstöd får en ersättning från KMH.

Handledning

Om du upplever att det är svårt att planera och strukturera studierna det vill säga hitta en bra studieteknik, kan du få träffa en handledare/mentor som hjälper dig att få en överblick över dina studier.

Talböcker

För dig med läsnedsättning finns det talböcker att tillgå genom Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och katalogen Legimus. På biblioteket kan du få hjälp av en bibliotekarie med att få ett konto och därmed själv se vad som finns inläst. Obligatorisk kurslitteratur som inte finns inläst beställer biblioteket inläsning av på din begäran, men du bör vara ute i god tid då det kan ta 2-3 månader för att få en bok inläst.

Du behöver inte ha ett intyg för att få hjälp med talböcker.

MTM har även E-textböcker för dig som har en synnedsättning samt punktskriftsböcker.

TorTalk

TorTalk är ett talsyntesprogram som läser upp text på din dator från webbsidor och ordbehandlingsprogram, men även text på inskannade bilder. Programmet passar bra till att läsa upp kortare artiklar och andra texter som inte finns i Legimus (MTM). Alla datorer i biblioteket och i datorsalarna har TorTalk installerat.

För dig med dyslexi

På skolan finns en handledare med specialkompetens inom dyslexi. Här kan du få du hjälp med tips och strategier som underlättar i dina studier.

Individuell studieplan

Om du har behov av att läsa i en lägre studietakt kan en individuell studieplan utformas i samråd med studierektor eller studievägledare.

Anpassad examination

Du kan till exempel få möjlighet till förlängd tid eller muntlig tenta, sitta enskilt eller i mindre grupp. Vilken anpassning som är möjlig på en kurs beslutas av examinatorn på din kurs.

Så ansöker du om stöd

För att få tillgång till det riktade pedagogiska stödet behöver du skicka oss dina kontaktuppgifter i formuläret nedan. Detta är bra att göra så tidigt som möjligt, gärna i samband med att du gör din ansökan.

Sedan bokar vi in ett möte där vi tillsammans går igenom din studiesituation och det stöd som kan bli aktuellt för dig. Till detta möte ska du bifoga ett intyg från en läkare, psykolog, audionom, logoped eller motsvarande som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

Ju tidigare vi får kunskap om dina särskilda behov, desto bättre blir möjligheterna för oss att tillsammans med dig utforma ett bra stöd.

Fält markerade med stjärna är obligatoriska att fylla i.
Relaterad kontakt