Övningsundervisning: Villkor och avgift

Villkor

Kungl. Musikhögskolan förväntar sig att övningseleven:

 • deltar i övningsundervisningen under hela kursen
 • deltar vid studentens handledningstillfällen och examination (ibland dagtid)
 • deltar i terminsuppspel/sång
 • deltar vid undervisningsprov i samband med antagning till lärarutbildningarna
 • vid förhinder lämnar återbud i så god tid som möjligt
 • deltar i ensemble/orkesterspel (gäller främst stråkinstrument)
 • köper erforderliga noter (KMH lånar ut orkesternoter men förkomna noter betalas av eleven)
 • har möjlighet att spela på ett fullgott och väljusterat instrument (ett fåtal instrument finns att hyra)
 • meddelar eventuell adressändring till: ovningsundervisning@kmh.se

  Avgifter och betalning

  • Avgiften för instrument/sång och musik- och medieproduktion är 1000 kr/år.
  • Avgiften för musikteori/ensemble/barnngrupp är 500 kr/år.
  • Avgift för instrumenthyra 200 kr/termin.
  • Avgifterna återbetalas inte om eleven slutar under undervisningens gång. I de fall elever avsäger sig sin plats efter påbörjad undervisning, debiteras de full läsårsavgift om två lektionstillfällen har ägt rum.
  • Inbetalningskort skickas till registrerad hemadress under hösten.

  Kungl. Musikhögskolan förbehåller sig rätten att säga upp elever i de fall där samverkan inte är tillfredställande eller ovanstående förutsättningar inte uppfylls.

  Uppdaterad 2017-06-08