Forskning vid KMH

Ur KMH:s strategi 2015-2017:

KMH ska ha en forskningsmiljö där forskning inom musik och musikpedagogik, även på interdisciplinär bas, utvecklas och leds genom nationell och internationell samverkan.

KMH ska ha varaktiga samarbeten kring forskar- utbildning med lärosäten som har ett intresse för att utveckla sin egen verksamhet genom musik.

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konstnärlig som veten- skaplig grund samt, i samarbete med andra lärosäten, utbildning på forskarnivå.

Frågeställningar om konstnärliga processer undersöks på vetenskaplig och konstnärlig grund och ger KMH en övergripande inriktning mot musikalisk kunskapsbildning. Detta är ett sätt att skapa synergier mel- lan expertis på konstnärlig och vetenskaplig grund, som också kommer utbildningen till godo. Forskningsanknytningen i utbildningen ger djup och höjd åt nästa generations musiker.

Musik är ett stort forskningsområde, som har bäring på en rad andra ämnen såsom hälsa, teknik, ekonomi osv. KMH verkar dels som ett enskilt, specialiserat lärosäte, dels i samarbeten med andra lärosäten och organisationer, som företrädare för det stora ämnesområdet musik.


KMH:s högre seminarium för forskning

Välkommen till första omgången av KMH:s högre seminarium för forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.   

Torsdagar kl. 9:15-11:00

Tor 21/5  A 399  

Fotomontage: Kim Hedås och Johan Fröst

Kim Hedås och Johan Fröst: 
Att doktorera i musik, erfarenheter från  Sverige och USA.


Doktorsdisputation i musikpedagogik

Fredag 29 maj kl. 13:00 Lilla salen

Porträttbild av Annika Falthin

Annika Falthin försvarar sin doktorsavhandling i musikpedagogik:

Meningserbjudanden och val
En studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet

Opponent: biträdande professor Johan Söderman, Malmö Högskola

Uppdaterad 2015-04-29