Extern kvalitetssäkring

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) granskar KMH:s kvalitetssäkringsarbete.

UKÄ ansvarar för nationell kvalitetssäkring med inriktning på både kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling av högre utbildning, i linje med European Standards and Guidelines, ESG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det nationella kvalitetssäkringssystemet består av fyra komponenter: 

  • Examenstillståndsprövningar
  • granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • utbildningsutvärderingar
  • tematiska utvärderingar. 

Alla fyra komponenterna utgår från kollegial bedömning, där UKÄ tillsätter en bedömargrupp som består av externa sakkunniga, student- eller doktorandrepresentanter och företrädare från arbetslivet. KMH:s interna kvalitetssäkringsarbete granskas av UKÄ inom en sexårsperiod. 

Aktuella externa utvärderingar

KMH:s kvalitetssäkringsarbete

Under 2019 påbörjades granskning av KMH:s kvalitetssäkringsarbete, där KMH fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Två bedömningsområden, Styrning och organisation och Jämställdhet, bedömdes som inte tillfredsställande. I åtgärdsrapporten finns angivet hur KMH utvecklat arbetet inom dessa två områden.

I april 2023 fick KMH godkänt av UKÄ och dess bedömargrupp för arbetet med kvalitetssäkring av vår utbildning.

KMH:s självvärdering 2019 Pdf, 899.9 kB, öppnas i nytt fönster.

UKÄ:s granskning av kvalitetssäkringsarbetet 2021 – beslut Pdf, 237.5 kB, öppnas i nytt fönster.

UKÄ:s granskning av kvalitetssäkringsarbetet 2021 – bedömargruppens yttrande Pdf, 578.5 kB, öppnas i nytt fönster.

KMH:s åtgärdsrapport – 2023 Pdf, 278.4 kB, öppnas i nytt fönster.

UKÄ:s beslut och bedömargruppens utlåtande i Högskolekollen Länk till annan webbplats.

KMH:s arbete med breddad rekrytering

UKÄ har på regeringens uppdrag genomfört en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering till utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utifrån respektive lärosätes specifika profil och förutsättningar. Syftet med den tematiska utvärderingen är att bidra med viktig kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar, och kunskap om vilka resultat som har nåtts inom det aktuella temat. UKÄ:s ambition är att de tematiska utvärderingarna ska få stor betydelse för lärosätenas utvecklingsarbete.

KMH, liksom övriga lärosäten, lämnade i april 2021 in en självvärdering till UKÄ:

KMH:s självvärdering Pdf, 345.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lärosätena fick i februari 2022 återkoppling på sitt arbete med breddad rekrytering från en bedömargrupp som UKÄ utsett. Bedömningen ges i form av rekommendationer till respektive lärosäte. Det ges inte något samlat omdöme, det vill säga om vårt arbete med breddad rekrytering är godkänt eller inte.

Bedömargruppens yttrande och rekommendation för KMH Pdf, 458.1 kB, öppnas i nytt fönster.

UKÄ:s slutrapport för den tematiska utvärderingen om breddad rekrytering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi arbetar nu vidare med bedömargruppens rekommendationer. Uppföljning av våra åtgärder sker av UKÄ under 2024.

Relaterad kontakt