Strategisk planering, uppföljning och kvalitetssäkring

Här beskrivs hur KMH arbetar med strategisk planering, uppföljning och kvalitetssäkring.

För att stärka den strategiska planeringen har KMH utvecklat en modell för verksamhetsstyrning som kopplar samman den egna visionen med externa krav och förväntningar, riskhantering och resultat från externa granskningar. Modellen inkluderar vision, strategi, långsiktiga planer, verksamhetsplaner och riskanalys.

Vision och strategi

Vår vision ska leda oss i den riktning vi vill sträva emot i ett långsiktigt perspektiv och vår värdegrund beskriver vilka värderingar som ska ligga till grund för alla som verkar inom KMH. Våra strategier är en konkretisering av vad vi behöver prioritera under kommande år för att möta förväntningar, behov och utmaningar.

Vision och strategi

Långsiktiga planer

För att säkerställa att vi lever upp till lagar, förordningar och regleringar som gäller för högskolans verksamhetsområden finns ett antal långsiktiga planer för olika sakområden. De långsiktiga planerna innehåller handlingsplaner med prioriteringar som ska genomföras i syfte att nå vår vision samt möta externa krav och förväntningar.

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanering används för att konkretisera, planera och styra verksamheten på ett sådant sätt att uppställda mål och förväntningar nås inom fastställda ekonomiska ramar. För att säkerställa god intern styrning och kontroll ska värdegrund, vision, strategier, långsiktiga planer och gemensam verksamhetsplanering utgöra utgångspunkt för akademiernas, utbildnings- och forskningsnämndens och förvaltningens årliga verksamhetsplaner.

Uppföljning

Vid årets slut upprättas en årsredovisning och verksamhetsplanen följs upp. Årsredovisningen ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning och verksamhetsplanens uppföljning är en del i högskolestyrelsens interna styrning och kontroll. Uppföljningsrapporten ligger till grund för nästa års verksamhetsplan.

På samma sätt utvärderas vision och strategi vart sjätte år. Utvärderingen ligger till grund för nästa strategiperiod.

Illustration av VP-arbetets årscykel. Bild: Jesper Tullback

VP-arbetets årscykel.

Riskanalys

Risker finns i all verksamhet och kan definieras som sannolikheten att en oönskad händelse inträffar och konsekvenserna om den inträffar. Att regelbundet genomföra riskanalyser ökar vår förmåga att fatta snabba och riktiga beslut. Riskanalyser skapar förutsättningar för högre effektivitet och ökar tryggheten i att vi arbetar på rätt sätt.

Riskhantering ska ingå i den löpande verksamheten och en större riskanalys av hela verksamheten ska göras vart tredje år.

Kvalitetsarbete

Såväl planering som utvärdering och uppföljning är delar av KMH:s arbete med kvalitetssäkring.

Mer om kvalitetsarbetet på KMH

Relaterad kontakt