Foto: Mira Åkerman

Vision och strategi

Fredagen 2 oktober 2020 beslutade KMH:s styrelse om högskolans strategi för perioden 2021–2026. I den beskrivs vår värdegrund, vår vision och strategin för att nå uppsatta mål.

Vår vision ska leda oss i den riktning vi vill sträva emot i ett långsiktigt perspektiv.

Vår värdegrund beskriver vilka värderingar som ska ligga till grund för alla som verkar inom KMH.

Våra strategier är en konkretisering av vad vi behöver prioritera under kommande år för att möta förväntningar, behov och utmaningar.

Vision, värdegrund och strategier ska vara utgångspunkter för akademiernas, utbildnings- och forskningsnämndens och förvaltningens verksamhetsplaner.

Värdegrund

Vi är en del av den statliga förvaltningen som kännetecknas av sex grundläggande principer som beskriver beteenden och förhållningssätt hos alla statsanställda. Utöver dessa principer har vi gemensamt arbetat fram ord som beskriver oss själva och hur vi vill bli uppfattade. Alla på KMH eftersträvar:

Kompetens – kreativitet – engagemang

Vision

Musik för människan och framtiden

KMH erbjuder en utbildnings- och forskningsmiljö präglad av pedagogisk, konstnärlig och vetenskaplig excellens. Våra studenter och medarbetare bidrar aktivt till att stärka musikens position i samhället. Med musikens kraft för en bättre värld.

Vi utvecklar

 • en miljö som främjar konstnärskap, kunskapsutveckling och forskning på likvärdiga villkor,
 • synergier mellan musikerskap, lärarprofession, musikskapande och forskning,
 • en verksamhet som stärker musikliv, skolvärld och forskarsamhället nationellt och internationellt.

Strategier

Vi arbetar systematiskt för att möta förväntningar, hantera utmaningar och för att nå uppsatta mål genom att årligen planera, genomföra, utvärdera och förbättra vår verksamhet. Tillsammans har vi enats om att under kommande strategiperiod lägga vår kraft och vårt fokus på fyra strategier.

1. Stärka våra utbildningar genom ökad samverkan inom KMH

Detta innebär att vi ska

 • främja och utveckla konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig excellens inom KMH
 • utveckla musiker- och musiklärarrollerna för framtidens musikliv och skolvärld
 • stärka våra lärarutbildningar och pedagogiska fortbildningar.

2. Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på ett sätt som genomsyrar all verksamhet

Detta innebär att vi ska

 • kontinuerligt se över utbildningsutbudet
 • skapa en jämlik miljö utan klyftor och informella hierarkier
 • stärka banden mellan konstnärlig praktik och forskning.

3. Skapa förutsättningar för att ansöka om examensrätt på forskarnivå

Detta innebär att vi ska

 • stärka forskningsmiljön vid KMH
 • stärka forskningsanknytningen inom utbildningarna.

4. Bidra till samhällets sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhet

Detta innebär att vi ska

 • stärka musikens position i samhället
 • stärka musikundervisningens position i samhället
 • agera i enlighet med Klimatramverket och Agenda 2030.

Relaterad kontakt