Verksamhet och organisation

KMH är en myndighet under Utbildningsdepartementet och finansieras till övervägande del av statliga anslag. Vi verkar i första hand inom ramen för vad som sägs i högskolelagen och högskoleförordningen.

Uppdrag

KMH:s uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom musik. Uppdraget definieras dels i lagar och förordningar, dels i regleringsbrev.

KMH anordnar högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdet musik och musikpedagogik. Vi har även särskilda åtaganden som är att ordna utbildning av pianostämmare, dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. Vid KMH bedrivs också forskning i musik på konstnärlig och vetenskaplig grund. Samverkan genom musik genomsyrar all verksamhet på KMH.

Regleringsbreven går att hitta i Statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets webbplats. KMH:s verksamhet regleras i följande brev:

Regleringsbrev avseende universitet och högskolorlänk till annan webbplats

Regleringsbrev avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholmlänk till annan webbplats

Organisation och ledning

Högskolans styrelse beslutar i frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. KMH:s ledning består av rektor, prorektor och högskoledirektör. Utbildnings- och forskningsnämnden, även kallad UF‑nämnden, har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i KMH:s utbildning och forskning.

Sedan 1 juli 2018 organiseras KMH i tre akademier, förvaltning och högskolebibliotek.

Högskolans styrelse

Högskolans ledning

Utbildnings- och forskningsnämnden

Organisation

Uppföljning och redovisning

KMH upprättar årligen årsredovisning och budgetunderlag åt regeringen, för att möjliggöra uppföljning, budgetering och prövning av myndigheten.

Årsredovisning, budgetunderlag

Relaterad kontakt