Verksamhet och organisation

KMH är en myndighet under Utbildningsdepartementet och finansieras till övervägande del av statliga anslag. Vi verkar i första hand inom ramen för vad som sägs i högskolelagen och högskoleförordningen.

Uppdrag

KMH:s uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom musik. Uppdraget definieras dels i lagar och förordningar, dels i regleringsbrev.

KMH anordnar högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdet musik och musikpedagogik. Vi har även särskilda åtaganden som är att ordna utbildning av pianostämmare, dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. Vid KMH bedrivs också forskning i musik på konstnärlig och vetenskaplig grund. Samverkan genom musik genomsyrar all verksamhet på KMH.

Regleringsbreven går att hitta i Statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets webbplats. KMH:s verksamhet regleras i följande brev:

Regleringsbrev avseende universitet och högskolor Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Länk till annan webbplats.

Organisation och ledning

Högskolans styrelse beslutar i frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. KMH:s ledning består av rektor, prorektor och högskoledirektör. Utbildnings- och forskningsnämnden, även kallad UF‑nämnden, har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i KMH:s utbildning och forskning.

Sedan 1 juli 2018 organiseras KMH i tre akademier, förvaltning och högskolebibliotek.

Bild som beskriver KMH:s organisation

Högskolans styrelse

Högskolans ledning

Utbildnings- och forskningsnämnden

Akademier och institutioner

Högskoleförvaltning

Högskolebibliotek

Hållbar högskola

Till grund för KMH:s miljö- och hållbarhetsarbete ligger de nationella miljömålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling samt gällande miljölagstiftning.

Hållbar högskola

Uppföljning och redovisning

KMH upprättar årligen årsredovisning och budgetunderlag åt regeringen, för att möjliggöra uppföljning, budgetering och prövning av myndigheten.

Årsredovisning, budgetunderlag

EU-finansiering via NextGenerationEU

Utbildningen som KMH erbjuder finansieras till viss del av EU-medel via NextGeneration EU (NGEU). NGEU ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av pandemin. Sveriges återhämtningsplan består av fem fokusområden, KMH är en del av Fokusområde: Utbildning och omställning där investeringen är att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor.

Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Finansieras av EU Next Generation (logotyp)

Relaterad kontakt