Utställning om forskning i musik. Foto: Mira Åkerman

Forskning

Musik är ett stort kunskapsfält och forskningsområde, med relevans för en rad samhällsområden såsom hälsa, teknik, ekonomi, lärande och kulturarv. KMH har som målsättning att verka inom ämnesområdet musik, för att med vår specifika kompetens kunna bidra till andra kunskapsfält där musik medverkar i samhällsutvecklingen och för ett gott liv.

Från utövare till forskare

För att skapa, framföra och lära ut musik behöver man förstå hur den fungerar. Man behöver förstå olika musikformers traditioner och särarter, deras språk och funktion och inte minst hur de är tekniskt uppbyggda.

KMH:s många verktygslådor för att utforska och förstå musik utvecklas hela tiden: här ryms allt från musikteori och studier av det musiktekniska hantverket till ämnen som musikhistoria, musikantropologi och musikpedagogik.

På mera specialiserad nivå bedriver lärare också konstnärlig och vetenskaplig forskning i musik.

Konstnärlig forskning i musik

Den konstnärliga forskningen i musik bidrar till fördjupade insikter och förnyelse inom musikaliskt skapande och vidgad belysning av musik som samhällsföreteelse och uttryck.
Henrik Frisk, lektor i musik och ansvarig för forskarutbildningssamarbetet med KTH

Konstnärlig forskning i musik ger musikern – i bred mening inkluderande all profesionell musikutövning – möjlighet att utifrån sin speciella kompetens inhämta kunskap som kan appliceras såväl inom ett konstnärligt fält som i ett bredare sammanhang.

Ett konstnärligt forskningsarbete kan vara en del av både metod och resultat och innefatta en gestaltande process, i vilken intuition, hantverksskicklighet, samarbete och kontextualisering med mera ingår och samverkar.

Musikalisk forskning kan röra till exempel interpretation och analys av musikaliska verk, uppförandepraxis samt historiska sammanhang. Konstnärlig forskning i musik har förutom de rent konstnärliga perspektiven använts för att undersöka frågor om bland annat hälsa, jämställdhet/genus, teknikutveckling, psykologi, människa-maskin interaktion och kreativa samarbeten.

Den konstnärliga forskningens framväxt


Att konstnärliga uttryck och konstnärlig praktik har en kunskapsdimension som är jämförbar med andra kunskapsområden är numera en etablerad tanke i Sverige. Sedan början av 2000-talet finns det konstnärlig forskning i de flesta konstnärliga discipliner, och denna forskning är ofta tvärdisciplinär till sin natur.

Musik är ett av de största, och också äldsta, ämnena inom fältet och den metodologiska och teoretiska spridningen är numera förhållandevis stor.

Forskarutbildning med inriktning mot konstnärlig forskning har bedrivits sedan 1990-talet och 2010 fick Sverige en doktorsexamen i konstnärlig forskning.

Vetenskaplig forskning i musik

Forskning i musik har även genererat det tvärvetenskapliga forskningsämnet musikpedagogik, som studerar alla former av musikaliskt lärande, inklusive ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör innehållet i läroprocesserna.

Utgångspunkten för problemställningar som behandlas är sammanhang där musik ingår i uppfostran, utbildning eller undervisning.

Ett annat fält inom den musikpedagogiska forskningen på KMH är musikterapi.

Musikterapi

Musik och hälsa/musikterapi som forskningsområde tar sin utgångspunkt i musikupplevelse, musikaliskt skapande och musikalisk interaktion för att beforska kommunikativ, emotionell, social och kognitiv utveckling. Musikterapeutisk forskning bygger på evidensbaserad tvärvetenskaplig metod, vars resultat efterfrågas och används i hälsofrämjande och behandlande insatser inom hälso- och sjukvård, rehabilitering, socialt arbete, habilitering och specialpedagogik.

Forskningsanknytningen i utbildningar som bygger på musikpedagogik och musikterapi på KMH är mycket stark och ger djup och höjd åt nästa generations musiker och musikpedagoger.

KMH:s forskningsmiljö

Musik är ett stort forskningsområde, som har bäring på en rad andra ämnen. KMH verkar dels som ett enskilt, specialiserat lärosäte, dels i samarbeten med andra lärosäten och organisationer, som företrädare för det stora ämnesområdet musik.

Då KMH ännu inte har egen examensrätt på forskarutbildningsnivå har vi samarbeten med CSC-skolan på Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet samt med Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet med vilka vi samarbetar kring forskarutbildning.

Härutöver har vi nationella och internationella externfinansierade forskningsprojekt, lokala forskningsprojekt, ett högre seminarium för forskning i musik och handledarkollegier. Därtill kommer forskningsutvecklande verksamheter såsom skrivarcirklar för lärare/handledare och workshops för ansökningsskrivande.

Relaterad kontakt