Personuppgifter

KMH kan komma att hantera dina personuppgifter i många olika sammanhang. Här ger vi allmän information om hur vi hanterar Dataskyddsförordningen, GDPR, i vår verksamhet och via vår webbplats.

KMH är personuppgiftsansvarig i de fall vi behandlar dina personuppgifter. KMH:s dataskyddsombud är Magnus Dyberg, administrativ handläggare på Enheten för ledningsstöd.

dataskyddsombud@kmh.se

Ladok och antagning.se

De personuppgifter som används av Ladok lagras och hanteras helt och hållet av Ladok-konsortiet. De personuppgifter som används av antagning.se lagras och hanteras helt och hållet av UHR. Uppgifter lagrade i Ladok och i antagning.se används inte på KMH:s webbplats.

Om du söker jobb på KMH

När du söker ett jobb på KMH samtycker du till att dina personuppgifter hanteras av KMH i samband med rekryteringen. På KMH.se förekommer vissa av dessa uppgifter i samband med information om tillsättningar av tidigare utlysta tjänster.

Mer om personuppgifter vid rekrytering

Biblioteket

Biblioteket behåller dina personuppgifter endast så länge du är en aktiv låntagare, det vill säga registrerad på högskolebiblioteket som student eller anställd vid KMH. Efter avslutade studier eller anställning raderas dina personuppgifter om du inte har pågående lån. Uppgifter om återlämnade lån sparas ej.

Via KMH.se

Prenumerationer

Personuppgifter som du lämnar i samband med prenumeration på nyhetsbrev (konsertinformation) behöver vi för att kunna fullgöra vårt avtal med dig; att skicka dig den information du önskar. Uppgifterna sparas i ett prenumerantregister, som inte används i några andra syften än förmedling av konsertinformation. Vill du ändra dina adressuppgifter eller ta bort dina personuppgifter, använd länken för avanmälan i senaste utskicket, eller kontakta producent@kmh.se.

Intresseanmälningar, enkäter och liknande

Personuppgifter som du lämnar i samband med en intresseanmälan (till visningar, övningsundervisning eller liknande) behandlas olika beroende på vad anmälan gäller. Information om behandlingen, och hur du blir borttagen från de eventuella register som genereras, finns i samband med respektive anmälningsformulär.

Om du har lämnat personuppgifter i samband med en tävling eller enkätsvar sparas uppgifterna tills resultatet är klart. Uppgifterna används inte i andra syften.

Kakor

Vi använder kakor (cookies) bland annat för att samla in statistik, men du behöver inte ha kakor påslagna i din webbläsare för att webbplatsen ska fungera att använda.

Mer om kakor på KMH.se

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen. Skicka en undertecknad begäran till oss, se Kontakta oss.

I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet omfattas Kungl. Musikhögskolan av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Relaterad kontakt