Efter studierna

KMH:s utbildningsprogram leder till kandidat-, master- och lärarexamen. Många som ska söka undrar vad som händer efter studierna, och om utbildningarna leder till jobb. När vi frågar våra alumner, tidigare studenter på KMH, så svarar de allra flesta – åtta av tio – att de arbetar med det som de har utbildat sig till.

2018 bjöd vi in våra alumner till att delta i en enkätundersökning. 900 deltog, och svarade på frågor om utbildningen och om deras sysselsättning idag.

Relation utbildning – yrke

En klar majoritet, 81 procent, uppger att de är yrkesverksamma inom musik, och att yrkesverksamheten har direkt relation till utbildningen på KMH. 15 procent musicerar på fritiden men har det inte som yrke. Fyra procent anger att de slutat helt med musik.

Diagram som visar fördelningen av alumner yrkesverksamma med koppling till utbildningen.

Anställd eller frilans

Hälften av dem vars yrkesverksamhet har koppling till KMH-utbildningen, har idag en fast anställning hos en enda arbetsgivare. 47,5 procent har flera arbetsgivare, som frilansande, inom projekt, tidsbegränsade anställningar eller liknande.

Knappt 2,5 procent av de som svarade är arbetssökande.

Diagram som visar fördelningen av hur många yrkesverksamma som har en, flera eller ingen arbetsgivare (är arbetssökande).

Yrke – vad BLIR jag egentligen?

De som svarade att deras yrke var relaterat till KMH-utbildningen, fick också ange inom vilket område de jobbade. De kunde välja att markera flera områden. Merparten, 68 procent, markerade att de är musiker, därpå följde musikpedagoger, 41 procent, och musiklärare, 26 procent.

Arrangör och dirigent markerades av runt 10 procent vardera, producent och tonsättare av något fler, strax under 15 procent vardera. 4 procent markerade musikterapeut som yrke.

Diagram som visar fördelningen mellan olika yrkesroller inom musikområdet.

Vilken sorts musiker?

De som angav musiker som sitt yrke fick också ange inom vilken bransch, eller i vilket sammanhang, de är musiker. Även här kunde de markera flera alternativ. 54 procent, har kryssat för att de uppträder live som artister. 39 procent är verksamma i ensembler, orkestrar och liknande. Studiomusiker, musiker inom teater, show och musikal samt kyrkomusiker, markerades av ungefär 15 procent vardera. 7 procent markerade film, teve och reklam som bransch.

Diagram som visar fördelningen mellan branscher bland de som angivit yrkesrollen musiker.

Vad tycker alumnerna om KMH?

De allra flesta, 85 procent, anger att de skulle, eller troligen skulle, rekommendera utbildningen vid KMH. När vi frågar vad de uppskattade mest med sin utbildning, så ser de vanligaste svaren ut så här:

  • lärarna
  • enskild undervisning
  • studiekamraterna
  • gemensam undervisning
  • goda möjligheter till egen övning i bra övningsrum.

Relaterad kontakt