Vår forskning

KMH bedriver forskning och utbildning på forskarnivå inom musik. Musik är ett stort forskningsområde som har bäring på en rad andra ämnen och KMH har som ambition att utveckla en stabil och tvärvetenskaplig forskningsmiljö i musik.

KMH har forskning i musik på både konstnärlig grund och vetenskaplig grund och det är en styrka för KMH att dessa två inriktningar samverkar med varandra och finns på samma lärosäte.

Den konstnärliga och den vetenskapliga forskningen korsbefruktar varandra samtidigt som de separat har bäring på många andra forskningsområden och kan bidra till utveckling och förbättring av bland annat människors hälsa, välbefinnande och lärande. Dessutom kan forskning i musik bidra till utveckling av nya tekniska lösningar, produkter och insikter.

Forskning i musik på konstnärlig grund

Musik är ett av de största, och också äldsta, ämnena inom konstnärlig forskning och den metodologiska och teoretiska spridningen är numera förhållandevis stor. Forskarutbildning med inriktning mot konstnärlig forskning har bedrivits sedan 1990-talet och 2010 fick Sverige en doktorsexamen i konstnärlig forskning.

Konstnärlig forskning i musik ger musikern – i bred mening inkluderande all professionell musikutövning – möjlighet att utifrån sin speciella kompetens inhämta kunskap som kan appliceras såväl inom ett konstnärligt fält som i ett bredare sammanhang.

Forskningen kan röra till exempel interpretation och analys av musikaliska verk, uppförandepraxis samt historiska sammanhang. Konstnärlig forskning i musik har förutom de rent konstnärliga perspektiven använts för att undersöka frågor om bland annat hälsa, jämställdhet/genus, teknikutveckling, psykologi, människa-maskininteraktion och andra kreativa samarbeten.

Vad är forskning på konstnärlig grund?

Att konstnärliga uttryck och konstnärlig praktik har en kunskapsdimension som är jämförbar med andra kunskapsområden är numera en etablerad tanke i Sverige. Sedan början av 2000-talet finns det konstnärlig forskning i de flesta konstnärliga discipliner, och denna forskning är ofta tvärdisciplinär till sin natur.

Forskning på konstnärlig grund är att praktiskt och teoretiskt artikulera det specifika i konstnärlig kunskap och konstnärliga processer.

Forskningen tar sin utgångspunkt i den egna konstnärliga praktiken och det kritiska reflekterandet över denna. Forskningsmetoden kan ligga nära forskarens egen praktik och dess process eller ett transdisciplinärt förhållningssätt där den konstnärliga praktiken knyter an till andra vetenskapliga traditioner inom till exempel humaniora eller samhällsvetenskap.

Ett konstnärligt forskningsarbete kan vara en del av både metod och resultat och innefatta en gestaltande process, i vilken intuition, hantverksskicklighet, samarbete och kontextualisering med mera ingår och samverkar.

Den konstnärliga forskningen och ämnesutvecklingen sker i nära relation och kunskapsaggregering med grund- och forskarutbildning.

Forskning i musik på vetenskaplig grund

Forskning i musik har även genererat det tvärvetenskapliga forskningsämnet musikpedagogik, som studerar alla former av musikaliskt lärande, inklusive ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör innehållet i läroprocesserna.

Utgångspunkten för problemställningar som behandlas är sammanhang där musik ingår i uppfostran, utbildning eller undervisning.

Ett annat forskningsområde på KMH är musik och hälsa samt musikterapi.

Relaterad kontakt