Kvalitetssäkring

KMH arbetar med kvalitetssäkring genom systematik, samverkan och delaktighet. Vi har under 2022 reviderat vårt kvalitetssystem för att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet och att verksamheten utvecklas i riktning mot KMH:s vision och strategiska mål, samt att vi uppfyller de krav som ställs i både nationella och internationella lagar, förordningar och riktlinjer.

KMH:s kvalitetskultur

Arbetet med att säkra och utveckla hög kvalitet i verksamheten, att skapa en kvalitetskultur, är en gemensam angelägenhet för alla medarbetare och studenter vid KMH och ska vara en naturlig del av verksamheten. För att skapa de bästa förutsättningarna för allas delaktighet krävs en tydlig ansvarsfördelning och struktur. Systematik, samverkan och delaktighet utgör grunden för KMH:s kvalitetskultur. 

Kvalitetsarbetet vilar på KMH:s värdegrund och ska vara inkluderande och skapa förutsättningar för en god arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier, där alla studenter och anställda bemöts med respekt och ges lika rättigheter och möjligheter. 

Systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med KMH:s kvalitetsarbete för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är dels att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet och uppfyller de krav som ställs i nationella, internationella och interna styrdokument så som lagar, förordningar och riktlinjer, dels att bidra till kvalitetsutveckling och att verksamheten utvecklas i riktning mot KMH:s vision och strategiska mål. Det systematiska kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs inom ramen för ett kvalitetssystem.

KMH:s kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utgår från högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF) och European Standards and Guidelines (ESG). ESG utgör en gemensam referensram för kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa. KMH:s kvalitetssystem följer därmed de riktlinjer som förespråkas av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

Var tredje år görs en översyn av kvalitetssystemet i syfte att säkerställa att systemet är ändamålsenligt och effektivt. Översynen leds av kvalitetsansvarig handläggare vid förvaltningen.

Läs mer om KMH:s kvalitetsarbete på vårt öppna intranät Backstage

Relaterad kontakt