KMH:s kvalitetsarbete

På de här sidorna beskriver vi hur vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Rutinerna ska hjälpa till att säkerställa att våra utbildningar håller hög kvalitet och uppfyller alla krav som ställs externt och internt på våra utbildningar.

Processinriktat kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet på KMH kopplas till verksamhetsstyrningen genom den av rektor fastställda Långsiktig plan för kvalitetssäkring och Långsiktig plan för utbildning. Arbetet med kvalitetssäkring beskrivs även i KMH:s verksamhetsplaner och årsredovisning. Kvalitetsarbete och kvalitetssäkringsarbete används här synonymt.

Illustration av KMH:s förbättringscykel

KMH:s förbättringscykel

Vad betyder begreppen kvalitetsarbete, kvalitetssystem och kvalitetskultur?

Kvalitetsarbete är det vi gör för att både utveckla kvaliteten och för att försäkra oss om att vår verksamhet håller en god kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete får vi genom att vi har tydliga rutiner och processer, där tar vi hjälp av förbättringscykelns faser planera – genomföra – följa upp – åtgärda – återkoppla. Som en del av förbättringscykeln genomför vi också olika uppföljningar och utvärderingar för att ta reda på vad studenter, medarbetare och intressenter tycker om utbildningarnas olika delar. 

När vi pratar om kvalitetssystemet menar vi de mer formella ramarna som kvali­tets­arbetet bedrivs inom. Dit hör hur vi har organiserat oss, ansvarsfördelningen mellan olika funktioner när det gäller kvalitetsarbetet, de interna styr- och stöd­doku­ment vi har samt hur vi identifierar mål, processer och resur­ser för att nå dit vi vill nå.

Genom att arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor inom ett kvalitetssystem kan alltså verksamheten utvecklas mot KMH:s vision och strategier, säkerställa att externa krav och interna behov följs, identifiera styrkor och utvecklingsområden samt ta vara på och åtgärda dessa.

Att vi alla arbetar tillsammans för att säkerställa hög kvalitet i verksamheten inom ramen för ett kvalitetssystem är en gemensam angelägenhet för alla medarbetare och studenter vid KMH. Detta ska vara en naturlig del av verksamheten och kallas kvalitetskultur. För att förankra kvalitetsarbetet inom kollegiet och studentgruppen, och därmed stärka kvalitetskulturen, genomförs varje år en kvalitetsdag där olika delar av kvalitetssystemet behandlas och erfarenheter utbyts. Den första kvalitetsdagen ägde rum den 19 januari 2023.

Riklinje kvalitetssystem

Under 2022 har vi reviderat vårt kvalitetssystem för att säkerställa att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar all verksamhet.

Hela riktlinjen Kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Länk till annan webbplats.

Samtliga mål- och styrdokument

Organisation och ansvar för kvalitetsarbetet

Ledning och akademier

KMH:s utbildningar är organiserade inom tre akademier, med där i ingående institutioner. På sidan Organisation finns beskrivningar av KMH:s styrelse, ledning och de olika organisatoriska enheterna på förvaltning och akademier. 

Insitutionsföreträdare – en per institution – har, i samverkan med akademichef, ett övergripande ansvar för institutionens utbildning och forskning. Den företräder även insitutionen i övergripande kvalitetsfrågor i dialog med UF-nämnden.

Programansvariga och programråd

Varje utbildningsprogram har en programansvarig som, med stöd av programråd, har ett övergripande ansvar för programmets innehåll, upplägg och genomförande samt bedriver en kontinuerlig kvalitetsutveckling av programmet.

Du hittar programansvariga i lärplattformen under respektive program.

Kursansvariga

Varje kurs har en kursansvarig som ansvarar för att planera, genomföra, kvalitetssäkra och utveckla kursen inom given tids- och budgetram, i samverkan med programråd och kursens lärarlag. Kursansvariga finns presenterade i lärplattformen.

Nämnder, grupper och råd

Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden) har till uppgift att ansvara för kvaliteten i utbildning och forskning på vetenskaplig och konstnärlig grund.

Vid KMH finns även ett antal råd som har i uppdrag att bevaka och utveckla olika områden, där ingår råd som arbetar specifikt med de så kallade särskilt lagstyrda områdena:

  • Samverkansrådet
  • Internationaliseringsrådet
  • Hållbarhetsrådet
  • Råd för likabehandling
  • Arbetsmiljökommittén
  • Rådet för högskolepedagogik och IKT

Samtliga nämnder, grupper och råd

Högskoleförvaltningen

Högskoleförvaltningen stödjer KMH:s verksamhet att bedriva utbildning, forskning och samverkan. Vid högskoleförvaltningen finns en utbildningshandläggare som ansvarar för samordning av kvalitetsarbetet.

Planeringschefen vid förvaltningen ansvarar för att samordna arbetet med den strategiska verksamhetsstyrningen.

Mer om högskoleförvaltningen

Studentrepresentation och studentinflytande

Studentrepresentanter utses av studentkåren. Systematisk inhämtning av studenternas synpunkter säkerställs också genom kursvärderingar och programuppföljningar samt undersökningar om studiemiljön. KMH har även rutiner för att hantera frågor och synpunkter från studenter.

Mer om studentinflytande

Uppföljningar och utvärderingar

För att samla in information om hur något fungerar genomför KMH olika återkommande uppföljningsaktiviteter.

Mer om högskolegemensamma uppföljningar och utvärderingar

Extern kvalitetssäkring

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar KMH:s kvalitetssäkringsarbete.

Mer om extern kvalitetssäkring

Relaterad kontakt