Nämnder, grupper

Högskolans nämnder bereder ärenden för ledning och styrelse, så att de kan fatta de beslut som behövs. Andra grupperingar har uppdrag att bevaka och utveckla olika områden. I många nämnder och grupper är studenterna representerade.

Arbetsmiljökommittén

En arbetsmiljökommitté eller skyddskommitté ska enligt Arbetsmiljölagen finnas på alla arbetsplatser med över 50 anställda. Kommittén ska även hantera frågor kring studenters arbetsmiljö, och två studerandeskyddsombud ska finnas med.

KMH:s arbetsmiljökommitté

Centrala samverkansgruppen, CSG

CSG svarar för informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL i verksamhetens övergripande frågor.  Gruppen behandlar frågor av övergripande karaktär för verksamheten, inför beslut av rektor eller styrelse.

CSG:s sammansättning och uppdrag

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter. Bestämmelser om nämndens sammansättning, ärendenas handläggning med mera finns i högskoleförordningen.

Om fusk, disciplinärenden och disciplinnämnden

Forskningsrådet

Forskningsrådet arbetar med frågor kring högskolans forskningsmiljö, och för att KMH på sikt ska kunna ansöka om examensrätt. Rådet bereder ledningens beslut kring frågor om KMH:s forskning.

Om forskningsrådet

Hållbarhetsråd

Hållbarhetsrådet arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och agerar rådgivande till rektor.

Om hållbarhetsrådet

Internationaliseringsråd

Internationaliseringsrådet ska bland annat ge stöd och vägledning till högskoleledningen vad gäller strategiska internationella frågor. Rådet sammanträder 4-6 gånger per läsår och rapporterar resultatet av sitt arbete till rektor.

Internationaliseringsrådets sammansättning

Krisgruppen

Krisgruppens uppgift är att hantera kriser på ett professionellt sätt. Gruppen ska samlas omedelbart om en krissituation uppstår, och besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Om krisgruppen, medlemmar/ledamöter

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden om anställningar som professor och lektor. Efter beredning ger nämnden förslag till rektor rörande vem som ska anställas eller befordras inom sin anställning.

Lärarförslagsnämndens sammansättning

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden ska pröva frågor om disciplinansvar, avstängning och åtalsanmälan vid misstanke om tjänstefel. Nämnden prövar även frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning.

Mer om personalansvarsnämnden

Råd för donationer och sponsring

Rådet ska bland annat verka för uppbyggandet av såväl lång- som kortsiktiga relationer mellan KMH och aktörer i det omgivande samhället gällande extern bidragsfinansiering, det vill säga sponsring och donationer.

Rådets medlemmar/ledamöter

Råd för högskolepedagogik och IKT

Rådet ska bland annat driva utvecklingen av högskolepedagogik och IKT i lärande och forskning, samt samla kompetenser avseende högskolepedagogik och IKT och bygga upp en kunskapsbas med intern kompetens inom dessa områden.

Rådet för högskolepedagogik och IKT, medlemmar/ledamöter

Råd för likabehandling

Bereder och hanterar frågor om jämlikhet och jämställdhet.

Rådet för likabehandlings sammansättning

Samverkansråd

Samverkansrådet ska diskutera och vara rådgivande avseende vilka evenemang och projekt av samverkanskaraktär som KMH bör vara engagerade i under kommande period samt huruvida KMH bör ta ett ekonomiskt delansvar för projektet.

Samverkansrådets medlemmar/ledamöter

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden, även kallad UF-nämnden, har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning och forskning. Nämnden beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig utbildning och forskning vid KMH.

UF-nämndens sammansättning, protokoll med mera