Nämnder, grupper

Högskolans nämnder bereder ärenden för ledning och styrelse, så att de kan fatta de beslut som behövs. Andra grupperingar har uppdrag att bevaka och utveckla olika områden. I samtliga nämnder och grupper, utom personalansvarsnämnden, är studenterna representerade.

På KMH finns nämnder för frågor kring utbildning- och forskning, personalansvar, tillsättning av lektorer och professorer samt disciplinärenden. Det finns också grupper som arbetar med frågor kring arbetsmiljö, jämlikhet, krishantering och facklig samverkan.

Arbetsmiljökommittén

En arbetsmiljökommitté eller skyddskommitté ska enligt Arbetsmiljölagen finnas på alla arbetsplatser med över 50 anställda. Kommittén ska även hantera frågor kring studenters arbetsmiljö, och två studerandeskyddsombud ska finnas med.

KMH:s arbetsmiljökommitté

Centrala samverkansgruppen, CSG

CSG svarar för informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL i verksamhetens övergripande frågor.  Gruppen behandlar frågor av övergripande karaktär för verksamheten, inför beslut av rektor eller styrelse.

CSG:s sammansättning och uppdrag

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter. Bestämmelser om nämndens sammansättning, ärendenas handläggning med mera finns i högskoleförordningen.

Om fusk, disciplinärenden och disciplinnämnden

Forskningsrådet

Forskningsrådet arbetar med frågor kring högskolans forskningsmiljö, och för att KMH på sikt ska kunna ansöka om examensrätt. Rådet bereder ledningens beslut kring frågor om KMH:s forskning.

Om forskningsrådet

Hållbarhetsgruppen

Hållbarhetsgruppen arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och agerar rådgivande till rektor.

Mer om gruppen

Jämlikhetsgruppen

Bereder och hanterar frågor om jämlikhet och jämställdhet.

Medlemmar/ledamöter

Krisgruppen

Krisgruppens uppgift är att hantera kriser på ett professionellt sätt. Gruppen ska samlas omedelbart om en krissituation uppstår, och besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Om gruppen, medlemmar/ledamöter

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden om anställningar som professor och lektor. Efter beredning ger nämnden förslag till rektor rörande vem som ska anställas eller befordras inom sin anställning.

Sammansättning och relaterade dokument

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden ska pröva frågor om disciplinansvar, avstängning och åtalsanmälan vid misstanke om tjänstefel. Nämnden prövar även frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning.

Mer om personalansvarsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden, även kallad UF-nämnden, har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning och forskning. Nämnden beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH.

UF-nämndens sammansättning, protokoll med mera