Mål- och styrdokument

KMH:s verksamhet regleras av högskolelagen och högskoleförordningen. Även förvaltningslagen har inverkan. Utöver uppdragsbeskrivningarna har vi interna styrdokument, som mål och strategi, riktlinjer och ordningsdokument samt beslut.

Uppdrag

KMH:s uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom musik. Uppdraget definieras dels i lagar och förordningar, dels i regleringsbrev.

Uppdrag

Mål och strategi

Måldokumenten utgörs av visions-, strategi- och planeringsdokument.

Måldokument

Styrning

Myndighetens interna styrdokument vägleder oss och reglerar hur utbildningen och arbetet ska gå till, och beskriver vem som har rätt att besluta i olika frågor.

Styrdokument

Beslut

Besluten från rektor och högskoledirektör är de som berör flest medarbetare och studenter.

Beslut