Måldokument

Vision, strategi, verksamhetsplanering och övriga måldokument fastställs av högskolans styrelse.

Vision och strategi

Vår vision ska leda oss i den riktning vi vill sträva emot i ett långsiktigt perspektiv. Vår värdegrund beskriver vilka värderingar som ska ligga till grund för alla som verkar inom KMH. Våra strategier är en konkretisering av vad vi behöver prioritera under kommande år för att möta förväntningar, behov och utmaningar. Vision, värdegrund och strategier ska vara utgångspunkter för akademiernas, utbildnings- och forskningsnämndens och förvaltningens verksamhetsplaner.

Vision och strategi 2021–2026

Verksamhetsplaner

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten under ett verksamhetsår. KMH:s verksamhetsplan fastställs av högskolestyrelsen, och ligger till grund för akademiernas och avdelningarna planering.

Om planering och uppföljning

Högskolestyrelsen beslutar också om fördelning av KMH:s statliga anslag.


Långsiktiga planer

För att uppnå de strategiska målen följer en handlingsplan, en långsiktig plan. Den långsiktiga planen konkretiserar vad som ska göras och vem som är ansvarig.