Måldokument

Vision, strategi, verksamhetsplanering och övriga måldokument fastställs av högskolans styrelse.

Vision och strategi

Visionen omfattar strategiska, långsiktiga mål, som sätts i sitt sammanhang och utvecklas vidare i styrdokument för de olika verksamhetsområdena. De strategiska målen resulterar även i konkreta, årligen uppföljningsbara mål i verksamhetsplanen. Målen i strategin ska ses som de mest prioriterade frågorna inom respektive område och ska utgöra fokus för arbetet under 2018-2020.

Verksamhetsplaner

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten under ett verksamhetsår. KMH:s verksamhetsplan fastställs av högskolestyrelsen, och ligger till grund för akademiernas och avdelningarna planering.

Om planering och uppföljning

Högskolestyrelsen beslutar också om fördelning av KMH:s statliga anslag.

Långsiktiga planer

För att uppnå de strategiska målen följer en handlingsplan, en långsiktig plan. Den långsiktiga planen konkretiserar vad som ska göras och vem som är ansvarig.