Tillgänglighetsredogörelse

På den här sidan beskriver vi hur KMH.se inklusive det öppna intranätet Backstage uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från KMH.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss det via formuläret för att rapportera brist, se nedan.

Du kan också kontakta oss via e-post till samverkan@kmh.se eller telefon 08-572 10 000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker problem, berätta det för oss!

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar aktivt med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Teknisk information om brister i webbplatsen tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatserna uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Allmänna brister

  • Det förekommer dokument (pdf) som inte uppfyller kraven.
  • Det förekommer att flera sidor har samma sidtitel.
  • Det förekommer felaktigt utformade länkar och länktexter som inte är tydliga.
  • Visst innehåll ligger utanför utanför så kallade landmarks, vilket påverkar semantik/dokumentstruktur.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Oskäligt betungande anpassning

KMH åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för visst innehåll som är publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23. Exempel på detta är utbildningsplaner, provbeskrivningar, beslutsdokument, protokoll och blanketter. Dessa dokument kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

KMH åberopar undantag för visst innehåll som hämtas via integrationer, som till exempel Konserter & evenemang.

KMH åberopar även undantag för en handfull tjänster kopplade till vår webbplats som utgör stöd till studenter och personal. I flera fall är de anskaffade i samverkan med andra lärosäten. Som litet lärosäte bedömer vi att vi har små eller inga möjligheter att åtgärda många av de brister som de omfattas av i sina aktuella utföranden. I samverkan med övriga intressenter arbetar vi med att se till respektive systemägare eller leverantör åtgärdar de brister som kan finnas.

Berörda tjänster är

Om tjänsten har ett egen tillgänglighetsutlåtande är det länkat från namnet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet webbplatsens tillgänglighet med automatiserade verktyg och manuellt. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.