Styrdokument

KMH:s styrdokument beskriver och reglerar hur myndighetens verksamhet ska utföras i enlighet med gällande lagar och förordningar. Här hittar du ordningsdokument, riktlinjer, rutiner och måldokument, samt korta beskrivningar av vad dokumenten handlar om.

Här kan du fritextsöka bland styrdokumenten.

Ordningsdokument

Anger vad som gäller vid antagning, anställning, beslut, val till olika organ, med mera. Fastställs av högskolestyrelsen.

Anställningsordning

Anställningsordningen beskriver vad som gäller vid anställning av lärare. Här definieras också Lärarförslagsnämndens åtagande. I tillägget tas befordran till professor och lektor upp, tidsbegränsning av anställning, med mera.

Anställningsordning för anställning av lärarePDF

Antagningsordningen

Antagningsordningen omfattar regler kring ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkor och urval.

AntagningsordningPDF

Arbetsordning

I arbetsordningen fastställs hur KMH:s organisation ska se ut, vilka organ och anställda som får fatta beslut i olika frågor, och hur beslut skall beredas och dokumenteras.

ArbetsordningPDF

Budgetordning

Budgetordningen anger hur det ekonomiska ansvaret finns fördelat i organisationen. Där beskrivs den ekonomiska modellen med hållpunkter i den årliga budget- och uppföljningsprocessen.

BudgetordningPDF

Valordning

Valordningen reglerar hur det går till att utse lärarrepresentanter till KMH:s styrelse och till Utbildnings- och forskningsnämnden.

ValordningPDF

Riktlinjer

Riktlinjer för hur verksamheten bedrivs. Fastställs av rektor, högskoledirektör eller utbildnings- och forskningsnämnd.

Relaterad kontakt