Uppföljningar och utvärderingar

För att samla in information om hur något fungerar genomför KMH olika återkommande uppföljningsaktiviteter.

Återkommande uppföljningsaktiviteter

Syftet med uppföljningarna och utvärderingarna är att resultaten ska bidra till att utbildningarna, studiemiljön och verksamheten i stort utvecklas. Studenterna har en viktig roll i kvalitetsarbetet genom att de muntligt och skiftligt lämnar synpunkter, aktivt engagerar sig kring det som de önskar utveckla och deltar som studentrepresentanter i de beredande och beslutande forum som finns inom KMH.

Uppföljningarna och utvärderingarna används inom förbättringshjulets fas följa upp. Det är viktigt att resultatet från uppföljningarna och utvärderingarna ana­lyseras, att nödvändiga åtgärder identifieras och vidtas, samt att resultat och åtgärder återkopplas till dem som har varit med och lämnat synpunkter och till andra som är berörda. Resultatet är exempelvis ett underlag för nästa gång en kurs ska planeras och genomföras.

Bilden nedan visar de aktiviteter vi genomför för att samla in information och med vilket intervall vi genomför dem. Dessa uppföljningar och utvärderingar är gemen­sam­ma för hela KMH.

Illustration av KMH:s uppföljningar och utvärderingar

KMH:s återkommande uppföljningar och utvärderingar.

Kursvärdering

I samband med varje avslutat kurstillfälle genomförs en kursvärdering bestående av en enkät till studenterna vars resultat sammanställs av kursansvarig i en kursvärderingsrapport tillsammans med medverkande lärares synpunkter och reflektioner. Kursvärderingar är en källa till utveckling och förnyelse av utbildningar. De ger studenterna möjlighet att på ett systematiskt sätt reflektera över och påverka sin utbildning.

Så arbetar vi med kursvärderingar

Deluppföljning av verksamhetsplan och nyckeltal

En halvårsavstämning sker under hösten av prioriteringar och aktiviteter i den högskolegemensamma verksamhetsplanen och centrala nyckeltal kring utbildning följs upp. Deluppföljningen leds av högskolans controller i dialog med rektors ledningsråd.

Programuppföljning

Programuppföljning ska göras varje år för alla program vid KMH. Uppföljningen ger studenterna möjlighet att lyfta sina erfarenheter av och synpunkter på programmet som helhet. Den består av dialog med studenterna samt en programenkät vars resultat sammanställs i en programuppföljningsrapport tillsammans med medverkande lärares synpunkter och reflektioner.

Så arbetar vi med programuppföljningar

Kvalitets- och planeringsdialoger

För att systematiskt ta tillvara de resultat som genereras i kvalitetsarbetet och säkerställa att de beaktas i den strategiska styrningen tas årligen under våren en kvalitetsrapport fram av UF-nämnden. Rapporten bygger på dataunderlag och resultat från uppföljningar och utvärderingar av utbildningar, samt den kvalitetsdialog som genomförs med UF-nämnden, rektors ledningsråd och samtliga institutionsföreträdare.

Varje vår genomför KMH även planeringsdialoger inför arbetet med verksamhetsplanen och kommande års utbildningsverksamhet. Till grund för planeringsdialogerna ligger kvalitetsrapporten samt även uppföljningsrapporten för föregående års verksamhetsplan, samt den information som inhämtats vid akademierna och annat relevant dataunderlag. Vid planeringsdialogerna medverkar högskolans ledning, akademichefer och planeringschef.

Aktuell kvalitetsrapport Pdf, 444.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av verksamhetsplan, långsiktiga planer och nyckeltal

Inför planeringsdialogerna görs alltså en uppföljning av föregående års verksamhetsplan, långsiktiga planer samt centrala nyckeltal och indikatorer. Utöver planeringsdialogerna sker även akademispecifika produktionsmöten där föregående års utbildningsproduktion analyseras och ett förslag inför kommande fördelning av utbildningsuppdrag tas fram. Vid dessa möten deltar akademichefer och planeringschef och vid behov kan andra berörda funktioner i organisationen adjungeras. Programutbudet ses över och bereds i akademiernas ledningsgrupper och fastställs av rektor. Utlysning av fristående kurser beslutas av akademichef två gånger per år. Besluten föregås av beredning inom berörd akademi och/eller institution.

Information som säkerställer att KMH:s utbildningar håller hög kvalitet och är relevanta inhämtas av akademicheferna via kursansvariga, programansvariga och institutionsföreträdare. På akademinivå görs beräkningar och bedömningar av förväntad utbildningsproduktion utifrån planeringstal. 

Utöver akademiernas informationsinhämtning använder KMH ett antal indikatorer och nyckeltal som i flera fall är relativt allmänt hållna men intressanta att följa med kvalitativ analys som komplement. Utfallet på dessa indikatorer och nyckeltal presenteras i en årlig uppföljningsrapport för föregående års verksamhetsplan till högskolestyrelsen. 

Mer om strategisk planering

Medarbetarsamtal

Kompetensutveckling, som är en del av kompetensförsörjningen, hanteras på respektive akademi. I de årliga medarbetarsamtalen går medarbetare och akademichef igenom de eventuella kompetensutvecklingsinsatser som behöver göras. Utvärdering sker årligen i samband med lönerevisionen. 

Utgångspunkterna för KMH:s arbete inom kompetensförsörjning samt hur KMH ska arbeta och vilka områden som är prioriterade anges i Långsiktig plan för kompetensförsörjning. Syftet med kompetensförsörjningsarbetet är att säkerställa att behovet av lärare och dess kompetens svarar upp mot verksamhetens mål och uppdrag. 

Studiemiljöundersökning

Vartannat år genomför KMH en undersökning av studenternas upplevelser av den psykosociala och fysiska studiemiljön. Undersökningen görs i enkätform och riktar sig till alla studenter på KMH som ett sätt att möta de krav som Diskrimineringsombudsmannen och gällande lagstiftining ställer på KMH. Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd administrerar enkäten och resultatet presenteras för ledningsrådet och omhändertas av akademierna.

Mer om våra riktlinjer och hantering av diskriminering och kränkningar

Översyn av kvalitetsarbetet

Var tredje år görs en översyn av kvalitetssystemet i syfte att säkerställa att systemet är ändamålsenligt och effektivt. Översynen leds av kvalitetsansvarig handläggare vid förvaltningen.

Då kvalitetssystemet reviderades under hösten 2022 görs nästa översyn under 2025.

Alumnundersökningar

KMH genomför vart fjärde år alumnundersökningar. Resultaten utgör underlag vid utvärdering av utbildningsprogrammen samt vid planeringsdialogerna. Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd i samarbete med UF-nämnden och Samverkansavdelningen leder arbetet med alumnundersökningarna.

Nästa alumnundersökning görs under 2024.

Mer om resultatet av den senaste alumnundersökningen

Utvärdering av utbildningsprogram

Samtliga utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå utvärderas inom en sexårscykel av en bedömargrupp bestående av både externa och interna sakkunniga. Studenterna är representerade genom hela utvärderingsprocessen. 

Läsåret 22/23 kommer masterprogrammet i dirigering att göra en pilotomgång av utvärderingen. Syftet är att testa systemet och göra eventuella justeringar innan det införs i full skala.

Tidplan för utvärdering av utbildningsprogram Pdf, 86.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om utvärdering av utbildningsprogram

Relaterad kontakt